Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Mâ lâha fil-ufqi nûru kaukab Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Al-fâtihil-khâtimil-muqarrab


Maulid Habsyi
SIMTHUD-DURAR
Bismillâhir-rahmânir-rahîm

Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Mâ lâha fil-ufqi nûru kaukab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Al-fâtihil-khâtimil-muqarr
ab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Al-mushthafâl-mujtabâl-muhabbab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Mâ lâha badrun wa ghâba ghaihab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Mâ rîhu nashrin bin-nashri qad hab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Mâ sâratil-`îsu bathna sabsab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Wa kulli man lilhabîbi yunsab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Wa kulli man linnabî yashhab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Waghfir wa sâmih man kâna adznab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Wa ballighil-kulla kulla mathlab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Wasluk binâ rabbi khaira madzhab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Washlih wa sahhil mâ qad tasha`ab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad A`lal-barâ yâ jâhan wa arhab
Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad Ashdaqi `abdin bil-haqqin a`rab
Khairil-warâ manhajan wa ashwabYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Mâ thairu yumnin ghannâ fa athrabYâ rabbi shalli `alâ Muhammad

***

Asyrafi badrin fil-kauni asyraqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Akrami dâ`in yad`û ilal-haqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Almushthafâsh-shâdiqil-mushaddaqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Ahlal-warâ manthiqan wa ashdaqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Afdhali man bit-tuqâ tahaqqaqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Man bis-sakhâ wal-wafâYâ rabbi shalli `alâ Muhammad takhallaq
Wajma` minasy-syâmli mâ tafarraqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Washlih wa sahhil mâ qad ta`awwaqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Waftah minal-khâiri kulla mughlaqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Wa âlihi wa man bin-nabî ta`allaqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Wa âlihi wa man lilhabîb ya`syaqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Wa man bihablin-nabî tawatstsaqYâ rabbi shalli `alâ Muhammad
Yâ rabbi shalli `alaihi wa sallim.Yâ rabbi shalli `alâ Muhammad

Bismillâhir-rahmânir-rahîm

Alhamdu almabsûthi fil-wujûdi alwâdhihi burhânuh lillâhil-qawiyyi sulthânuh ta`âlâ majduhu wa `azhuma syânuh karamuhu wa ihsânuh wa basatha lahum wa thawâ `alaihâ `ilmah khalaqal-khalqa lihikmah fa arsalamin fâ’idhil-minnati mâ jarat bihi fî aqdârihil-qismah ta`allaqatilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla `abîdihi rahmah fantasyaratirâdatuhul-azaliyyatu bikhalqi hâdzal-`abdil-mahbûb famâ ajallaâtsâru syarafihi fî `awâlimisy-syahâdati wal-ghuyûb wa mâ a`zhamahâdzal-mannal-ladzî takarrama bihil-mannân shûratan kâmilatanhâdzal-fadhlal-ladzî baraza min hadhratil-ihsân fata`aththarat biwujûdihâ aknâful-wujûd zhaharat fî haikalin mahmûd wa tharrazat burdal-`awâlimi bithirâzit-takrîm.

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

Tajallal-haqqu tajalliyan qadhâ bintisyâri fadhlihifî `âlami qudsihil-wâsi` falahul-hamdul-ladzî lâ tanhashiru afrâduhufil-qarîbi wasy-syâsi` shûrata hâdzal-insân haitsu abraza min `âlimil-imkân bita`dâd wa tantasyira asrâruhu fil-akwânliyatasyarrafa biwujûdihits-tsaqalân illâ min sawâbighi famâ min sirrinit-tashala bihi qalbu munib fadhlil-lâhi `alâ hâdzal-habîb

Ya laqalbin surûruhu qad tawâlâ
Bihabîbin `ammal-anâma nawâlâ
Jalla man syarrafal-wujûda binûrin
Ghamaral-kauna bahjatan wa jamâlâ
Qad taraqqâ fil-husni a`lâ maqâmin
Wa tanâhâ fî majdihi wa ta`âlâ
Lâhazhathul-`uyûnu fîmajtalathu
Basyaran kâmilan yuzîhudh-dhalâlâ
Wahwa min fauqi `ilmi mâ qad ra’athu
Rif`atan fî syuûnihi wa kamâlâ.

Fasubhânal-ladzî Wa Mâ ya`jazu `an washfihil-lisân abraza min hadhratil-imtinân intasyara minhu fîyahâru fî ta`aqquli ma`ânîhil-janân mâ mala-al-wujûdal-khalqiyya nûr `âlamil-buthûuni wazh-zhuhûr basysyâratnâ ayâtuhufatabârakal-lâhu min ilâhin karîm bi bisyârati laqad jâ’akum rasûlum-min anfusikum fidz-dzikril-hakîm `azîzun `alaihi mâ `anittum harîshun `alaikum bil-mu’minîna faman fâ ja’athu hâdzihil-bisyâratu wa talaqqâ hâra’ufur-rahîm faqad hudiya ilâ shirâtim-mustaqîm. biqalbin salîm

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

Wa asyhadu an-lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ syarîka lahu syahâdatan minat-tashdîqi bihâ `ammâ tadhammânahul-janân tu`ribu bihal-lisân wa tasybutu bihâ fish-shudûri minal-îmâni qawâ`iduh wal-idz`ânn talûhu `alâ ahlil-yaqîni min sirri dzâlikal-idz`ân wat-tashdîqi wa asyhadu anna sayyidanâ Muhammadanil-`abdash-shâdiqa fîsyawâhiduh wal-muballigha `anil-lâhi mâ amarahu bitablîghihiqaulihi wa fi`lih `abdun arsalahul-lâhu lil`âlamînalikhalqihi min fardhihi wa naflih wa wa addal-âmânah faballaghar-risâlah basyîran wa nadzîra fakâna fîhadal-lâhu bihi minal-ummati basyaran katsîra famâzhulmatil-jahli lilmustabshirîna sirâjan wa qamaran munîra wa mâa`zhamahâ min minnatin takarramal-lâhu bihâ `alal-basyar Allâhummaausa`ahâ min ni`matin intasyara sirruhâ fil-bahri wal-bar shalli wa sallim bi’ajallish-shalawâti wa ajma`ihâ wa azkat-tahiyyâti wa `alâ hâdzal-`abdil-ladzî waffâ bihaqqil-`ubûdiyyah wa ausa`iha wa qâma bihaqqir-rubûbiyyati fîbaraza fîhâ fî khil`atil-kamal shalâtanmawâthinil-khidmatil-lâhi wa aqbala `alaihi ghâyatal-iqbâl fayanbasithu fî qalbihiyattashilu bihâ rûhul-mushallî `alaihi bih wa yuktabu bihânûru sirri ta`alluqihi bihi wa hubbih wa `alâ âlihi wa shahbihil-ladzînartaqaubi`inâyatil-lâhi fî hizbih wa tafayya’û zhilâlasy-syarafil-ashliyyishahwatal-majdi biqurbih mâ `aththral-akwâna binasyri dzikrâhum nasîm. biwuddihi wa hubbih

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

(Ammâ bizhuhûriba`d) Falammâ ta`allaqat irâdatul-lâhi fil-`ilmil-qadîm bit-taqdîmi wat-takrîm asrârit-takhshîshi lilbasyaril-karîm bin-ni`matil-wâsi`atinafadzatil-qudratul-bâhirah fanfalaqat baidhatut-tashwîr wal-minnatil-ghâmirah hâwin `an jamâlin masyhûdin bil-`ain fil-`âlamil-muthlaqil-kabîr fatanaqqalaliwashfil-kamâlil-muthlaqi wal-husnit-tâmmi waz-zain famâ min fil-ashlâbil-karîmati wal-buthûn dzalikal-jamâlul-maimûn illâ wa tammat `alaihi minal-lâhin-ni`mah shulbin dhammah liyatasyarrafafahuwal-qamarut-tâmmul-ladzî yatanaqqalu fî burûjih wa qadbihi mauthinus-tiqrârihi wa maudhi`u khurûjih qadhatil-aqdârul-azaliyyatu bimâ qadhat wa azhharat min sirri wa khashshashat bihi man khashshashat hâdzan-nûri mâ azhharat fakâna mustaqarruhu fil-ashlâbil-fâkhirah hattâ baraza fî `âlamisy-syahâdatiwal-arhâmisy-syarîfatith-thâhirah wa nûran hayyaral-afkâra zhuhûruhu wa bahar basyaran lâ kalbasyar bi’an yarquma fîfata`allaqat himmatur-râqimi lihâdzihil-hurûf wahâdzal-qirthâsi mâ huwa ladaihi min `ajâ’ibi dzâlikan-nûri ma`rûf in kânatil-alsunu lâ tafî bi`usyri mi`syâri aushâfi dzalikal-maushûf wa tarwîhan min khawashshil-mu’minîn tasywîqan lissâ mi`în wa illa fa-anna tu`ribul-aqlamlilmuta`alliqîna bihâdzan-nûril-mubîn wa lâkin hazzanî ilâ tadwîni mâ hafizhtuhu `an syuûni khairil-anâm wa mâ akramahul-lâhu bihi fî maulidihimin siyari asyrafil-makhlûqîn wa baqiyat râyatuhu fil-kauniminal-fadhlil-ladzî `ammal-`âlamîn da`î ta`alluqimansyûratan `alâ marril-ayyâmi wasy-syuhûri was-sinîn wa lâ`ijut-tasyawwuqi ilâ samâ`ibihâdzihil-hadhratil-karîmah wa la`allal-lâha yanfa`u bihil-mutakallimaaushâfihal-`azhîmah wa fayadkhulâni fî syafâ`ati hâdzan-nabiyyisy-syâfi` was-sâmi` yatarawwahâni birauhi dzâlikan-na`îm

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

Wa qad âna lilqalami an yakhuththa mâ harrakathu fîhil-anâmil mimmas-tafâdahul-fahmu min shifâti hâd wazal-`abdil-mahbûbil-kâmil wa hunâ hasuna an nutsbitasyamâ’ilihil-latî hiya ahsanusy-syamâ’il mâ balagha ilainâ fî sya’ni hâdzal-habîbi min akhbârin wa âtsar liyatasyarrafa bikitâbatihil-qalamu wal-qirthâsu wa tatanazzaha fî wa qad balaghanâhadâ’iqihil-asmâ`u wal-abshâr anna awwala syai’in khalaqahul-lâhufil-ahâdîtsil-masyhûrah fanûru hâdzâl-habîbi awwaluhuwan-nûrul-mûda`u fî hâdzihish-shûrah wa minhu tafarra`al-wujûdu khalqan ba`damakhlûqin baraza fil-`âlam wa qad akhraja `abdur-razzâqikhalqin fîmâ hadatsa wa mâ taqâdam bisanadihi `an jâbiribni `abdillâhil-anshâriyyi radhiyallâhu `anhumâ qalâ “qultu yâ Rasûlallâhi bi’abî wa ummî akhbirnî `an awwali syai’in qâla yâ jâbiru innal-lâha khalaqakhalaqahul-lâhu qablal-asyyâ’” qablal-asyyâ’i nûra nabiyyika Muhammadin shallallâhu `alaihi wa sallama wa qad warada min hadîtsi abî hurairata radhiyallâhu `anhumin nûrih qâla rasûlul-lâhi shallallâhu `alaihi wa sallama kuntuannahu qâla wa qadawwalan-nabiyyîna fil-khalqi wa âkhirahum fil-ba`ts ta`addadatir-riwâyâtu bi’annahu awwalul-khalqi wujûdan wa asyrafuhum lahâ mulâhazhatun wa lamma kânatis-sa`âdatul-abadiyyah maulûda khafiyyah ikhtashshat man syâ’at minal-bariyyah ashlâba wa fastauda`at hâdzan-nûral-mubîn bikamalil-khushûshiyyah fatanaqqala hâdzan-nûru minbuthûna man syarrafathu minal-`âlamîn hattâ aushalathu yadul-`ilmil-qadîmshulbi âdama wa nûhin wa ibrâhîm `abdillâhib-ni ilâ man khashshashathu bit-takrîmi abîhil-karîm wa ummihil-latî hiyâ`abdil-muththalibi dzil-qadril-`azhîm fatalaqqâhu as-sayyidatil-karîmati âmînah fil-makhâwifi âminah fadhammathu ahsyâ’uhâshulbu `abdillâhi fa’alqâhu ilâ bathniha bima`ûnatil-lâhi muhâfazhatan `alâ haqqi hâdzihid-durrati wa shauniha fahamalathu biri`âyatil-lâhi kamâ warada `anhâ hamlan khafîfan lâ hattâ wa lâ tasykû minhu alaman wa lâ `ilala tajidu lahu tsiqalan wa qaruba waqtu burûzihi ilâmarrasy-syahru ba`dasy-syahri min hamlih `âlamisy-syahâdati litanbasitha `alâ ahli hâdzal-`âlami fuyûdhâtu wa tantasyira fîhi âtsâru majdihish-shamîm fadhlih

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

Wa mundzu `aliqat bihi hâdzihid-durratul-maknûnah wal-kaunu kulluhu yushbihu wa yumsî fîwal-jauharatul-mashûnah wal-`uyûnu biqurbi zhuhûri isyrâqi hâdzas-sirâj surûrin wabtihâj mutasyawwiqatun ilal-tiqâthi jawâhirimutasyawwifatun ilâ burûzih wa kullu dâbbatin li quraisyin nathaqat bifashîhil’`ibârah kunûzih wa mâ min hâmilin hamalat fîmu`linatan bikamâlil-bisyârah min barakâti wa sa`âdati illâ atat fî hamlihâ bighulâm dzâlikal-`âm mutadhammikhatan wa lam tazalil-ardhu was-samâwât hâdzal-imâm wa burûzihi minbi`ithril-farahi bimulâqâti asyrafil-bariyyât ba`da tanaqqulihi fil-buthûni`âlamil-khafâ’i ilâ `âlamizh-zhuhûr wa basatha fa’azharal-lâhu fil-wujûdi bahjatat-takrîm wazh-zhuhûr biburûzifil-`âlamil-kabîri mâ’idatat-tasyrîfi wat-ta`zhîm hâdzâl-basyaril-karîm.

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

Fahîna a`lanatis-samâwâtu wal-aradhûna waqaruba awânu wadh`i hâdzal-habîb wa amthârul-jûdil-ilâhiyyi `alâ ahlil-wujûdiman fîhinna bit-tarhîb wa alsinatul-malâ’ikati bit-tabsyîri lil`âlamîna ta`ij tatsij liyabruza nûruhu kâmilan fîwal-qudratu kasyafat qinâ`a hâdzal-mastûr wa anfadzal-haqqu hukmah nûran fâqa kulla nûr `âlamizh-zhuhûr an min khawâshshil-ummah `alâ man atammal-lâhu `alaihin-ni’mah wa ta’nîsan lijanâbihal-mas`ûd yahdhura `inda wadh`ihi ummah fahadharatmusyârakatan lahâ fî hâdzas-simâthil-mamdûd wa ma`ahumâbitaufîqil-lâhis-sayyidatu maryamu was-sayyidatu âsiyah minal-hûril-`îni man qasamallahu lahu minasy-syarafi fa’atal-waqtul-ladzî rattabal-lâhu `alâbil-qismatil-wâfiyah fan-falaqa shubhul-kamâli minan-nûrihudhûrihi wujûda hâdzal-maulûd mudz`inan lillâhi bit-ta`zhîmi wa barazal-hâmidul-mahmûd `an `amûd was-sujûd.

Mahallul Qiyam (Saat Berdiri)

Asyraqal-kaunubtihâjan biwujûdil-mushthfahmad
Wa li’ahlil-kauni unsun wa surûrun qad tajaddad
Fathrabû yâhlal-matsânî fahazârul-yumni gharrad
Wastadhî’û bijamâlin fâqa fil-husni tafarrad
Wa lanal-busyrâ bisa`din mustamirrin laisa yanfad
Haitsu ûtînâ `athâ’an jama`al-fakhral-mu’abbad
Falirabbî kullu hamdin jalla an yahshurahul-`ad
Idz habânâ biwujûdil-mushthafal-hâdî Muhammad
Yâ Rasûlallâhi ahlan bika innâ bika nas`ad
Wa bijâhih yâ ilâhî jud wa balligh kulla maqsad
Wahdinâ nahja sabîlih kay bihi nas`ad wa nursyad
Rabbi ballighnâ bijâhih fî jiwârihi khair maq`ad
Wa shalâtullâhi taghsyâ asyrafar-rusli Muhammad
Wa salâmun mustamirrun kulla hînin yatajaddad

Wa hîna baraza shallallâhu `alaihi wa sallama min bathni ummihi baraza mu’miyan bidzâlikar-raf`i ilâ anna lahurâfi`an tharfahu ilas-samâ’ wa kâna waqtu maulidi sayyidil-kaunainsyarafan `alâ majduhu wa samâ minasy-syuhûri syahra rabî`il-awwali wa minal-ayyâmi yaumal-itsnain wa qad warada annahuwa maudhi`u wilâdatihi wa qabrihi bil-haramain shallallâhu `alaihi wa sallama wulida makhtûnan makhûlan tawallat dzâlika lisyarafihi `indallâhi aidil-qudrahmaqthû`as-surrah mâ wa ma`as burûzihi ilâ hadzal-`âlami zhahara minal-`ajâ’ib faqadyadullu `alâ annahu asyraful-makhlûqîna wa afdhalul-habâ’ib warada `an `abdir-rahmânib-ni `aufin `an ummihisy-syaffâ’i radhiyallâhu qâlat lammâ waladat âminatu radhiyallâhu `anha rasûlallâhi`anhumâ sallallâhu `alaihi wa sallama waqa`a `alâ yadayya fastahalla fasami`tu qalatisy-syaffâ’uqa’ilan yaqûlu rahimakal-lâhu au rahimaka rabbuka hattâ nazhartu ilâfa’adhâ’a lahu mâ bainal-masyriqi wal-magharib qâlat tsumma albastuhu wa adhja`tuhu falam ansyabba`dhi qushûrir-rûm an ghasyiyatnî zhulmatun wa ru`bun wa qusya`rîratun `an yamînî wafasami`tu qâ’ilan yaqûlu aina dzahabta bihi qâla ilal-maghrib tsumma `âwadadir-ru`bu wazh-zhulmatuasfara dzâlika `annî fasami`tu qâ’ilan yaqûlu aina dzhahabtawal-qusya`rîratu `an yasârî qâlat falam yazalil-hadîtsu minnî `alâ bâlinbihi qâla ilal-masyriq wa kam Fakuntu min awalin-nâsi islâmâ hattâb-ta`atsullâh wa bâhiril-âyâtil-bayyinât tarjamatis-sunnatu min `azhîmil-mu`jizât wa anna `aina `inâyatihibimâ yaqdhî bi`azhîmi syarafihi `inda maulâh wa annahul-hâdî ilash-shirâthil-mustaqîm fî kulli hînin tar`âh

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

Tsumma innahu shallallâhu `alaihi wa sallama ba`da an hakamatil-qudratu tasâbaqât ilâ wantasyarat fil-akwâni lawâmi`u nûrih bizhuhûrih wa tawaffarat raghabâtu ahlil-wujûdi fîradhâ`ihil-murdhi`ât fanafadzal-hukmu minal-hadhratil-`azhîmah hadhânati hâdzihidz-dzât bi’annal-aulâ bitarbiyatibiwâsithatis-sawâbiqil-qadîmah wa hîna lâhazhathuhâdzal-habîbi wa hadhânatihis-sayyidatu halîmah wa baraza fî sya’niha min asrâril-qudratir-rabbâniyyati`uyûnuha mâ dalla `alâ anna nâzala qalbahâ minal-farahi was-surûr maknûnuha fahanat `alaihihazhzhaha minal-karâmati `indal-lâhi hazhzhun maufûr wa raghibat fî radhâ`ihi thama`an fîhunuwwal-ummahâti `alal-banîn fathalabat minnaili barakâtihil-latî syamilatil-`âlamîn an tatawallâ radhâ`ahu wa hadhânatahu wa tarbiyatahuummihil-karîmah limâ ra’at fa’ajâbathâ bit-talbiyati lidâ`îha bil-`ainir-rahîmah fatarahhalat bihimin shidqihâ fî husnit-tarbiyati wa wufûri dawâ`îha wa hiya biri`âyatil-lâhi mahfûfatun wailâ manâzilihâ masrûrah fasyâhadat fî tharîqihâ minbi`aini `inâyatihi manzhûrah faqad mâ dallahâ `alâ annahu asyraful-makhlûqât gharîbil-mu`jizât wa raja`at wa humâatat wa syârifuhâ wa atânuhâ dha`îfatân wa qad darratisy-syârifu wasy-syiyâhulidawâbbil-qâfilati yasbiqân wa baqiya `indahâ fî bimâ hayyaral-`uqûla wal-adzhan minal-albân tatalaqqâ min barakâtihi wa `ajâ’ibihadhânatihâ wa zaujihâ sanatain mu`jizâtihi mâ taqarru wa tantasyiru asrâruhu fil-kaunaînbihil-`aîn hattâ wâjahathu malâ’ikatut-takhshîshi wal-ikrâm wa huwa yar`âl-aghnâm bisy-syarafil-ladzî `ammat barakatuhul-ânâm wa syaqqû bathnahu syaqqanfadh-ja`ûhu `alal-ardhi idhjâ`a tasyrîf tsumma akhrajû min qalbihi mâ akhrajûhu wa auda`û fîhi minlathîf wa mâ akhrajal-amlâku minasrâril-`ilmi wal-hikmati mâ auda`ûhu qalbihi adzan.
Wa lâkinnahum zâdûhu thuhran `alâ thuhrin wa huwa yatashaffahu minma`a dzâlika fî quwwatin wa tsabât fabalagha ilâsuthûril-qudratil-ilâhiyyati bâhiral-ayât mâ hashala `alâ dzâtihisy-syarîfahmurdhi`atihish-shâlihatil-`afîfah wa lam tadri annahu fatakhawwafat `alaihi min hâditsin takhsyâh faraddathu ilâ ummihimulâhazhun bil-mulâhazhatit-tammati min maulâh wa lâkin limâ qâma ma`ahâ minwa hiya ghairu sakhiyyatin bifirâqih wa huwa bihamdil-lâhi fî hishnin mâhuznil-qalbi `alaihi wa isyfâqih ni`in wa maqâmin karîm

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

Fanasya’a yahuffuhushallal-lâhu `alaihi wa sallama `alâ akmalil-aushâf fakâna yasyibbuminal-lâhi jamîlur-ri`âyati wa ghâmirul-althâf wa yazhharu `alaihi fîfil-yaumi syabâbash-shabiyyi fisy-syahr shibâhu min syarafil-kamâli mâ yasyhadu lahu bi annahu sayyidu waladi wa lam yazal wa anjumu su`ûdihi thâli`ah âdama wa lâ fakhr famâ nafatsawal-kâ’inâtu li`ahdihi hâfizhatun wa li’amrihi thâ’i`ah wa lâ tawajjaha fî ghaitsin illâ wa`alâ marîdhin illâ syafâhul-lâh wa madhat lahu hattâ balagha minal-`umri asyuddah anzalahu maulâh min sinnisy-syabâbi wal-kuhûlati muddah fanazalafâja’athul-hadhratul-ilâhiyyatu bimâ syarrafathu bihi wahdah fatalâ `alaihi bil-busyrâ min rabbil-`âlamîn `alaihir-rûhul-amîn lisânudz-dzikril-hakîm syâhida (wa innaka latulaqqal-qur’âna min ladun hakîm `alîm) fakâna awwala mâ nazala `alaihi min tilkal-hadhrati min qauluhu ta`âlâ: (iqra’ bismir-rabbikal-ladzî khalaq jawâmi`il-hikam alladzî `allama iqra’ wa rabbukal-akram khalaqal-insâna min `alaq famâ a`zhamahâ min `allâmal-insâna mâ lam ya`lam) bil-qalam ilâ min hadhratil-imtinân bisyâratin aushalathâ yadul-ihsân wa ayyadathâ bisyâratu (arrahmânu `allamal-qur’ân hâdzal-insân wa lâ syakka annahu shalal-lâhukhalaqal-insâna `allamahul-bayân) min`alaihi wa sallama huwal-insânul-maqshûdu bihâdzat-ta`lîm hadhratir-rahmânir-rahîm

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

Tsumma innahu ba`da mâ nazala `alaihil-wahyul-balîgh fada`al-khalqa ilal-lâhi `alâtahammal-a`bâ’ad-da`wati wat-tabligh fa’ajâbahu bil-idz`âni man kânat lahu bashîratun munîrah bashîrah tasyarrafawa hiya ijâbatun sabaqat bihal-aqdhiyyatu wal-aqdâr wa qad akmalal-lâhu bihimmatibis-sabqi ilaihal-muhâjirûna wal-anshâr wa akbata bisyiddati ba’sihimhâdzal-habîbi wa ashhâbihi hâdzad-dîn fazhahara `alâ yadaihi minqulûbal-kâfirîna wal-mulhidîn mâ yadullu `alâ annahu asyrafu ahlil-ardhi`azhîmil-mu`jizât wa wa bur’ul-`alîl faminhâ taktsîrul-qalîl was-samâwat wal-ikhbâru wan-syiqâqul-qamar wa thâ`atusy-syajar taslîmul-hajar wa hanînul-jidz`il-ladzî huwa min khawâriqil-`âdât bil-mughayyabât ilâ bin-nubuwwati war-risâlah wa syahâdatu dhabbi lahu wal-ghazâlah allatî wa gharâ’ibil-mu`jizât ghairi dzâlika min bâhiril-âyât wa khashshashahu bihâ min bainiayyadahul-lâhu bihâ fî risâlatih hiya wa qad taqaddamat lahu qablan-nubuwwati irhâshât bariyyatih wa ma`a zhuhûrihâ`alâ nubuwwatihi wa risâlatihi min aqwal-`alâmat wa syaqiyawan-tisyârihâ sa`ida bihash-shâdiqûna minal-mu’minîn wa talaqqâhâbihâl-mukadzdzibûna minal-kâfirîna wal-munâfiqîn kullu dzî qalbin salîm bit-tashdîqi wat-taslîm

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

Wa mi`râjuhuminasy-syarafil-ladzî ikhtashshal-lâhu bihi asyrafa rasûl wa zhuhûru ayâtil-lâhil-bâhirati fîilâ hadhratil-lâhil-barril-washûl wa tasyarrufus-samâwâti wa man fauqahunna bi’isyrâqidzâlikal-mi`râj faqad `arajal-habîbu shallal-lâhu `alaihi wanûri dzâlikas-sirâj ilâ hadhratil-malikil-jalîl sallama wa ma`ahul-amînu jibrîl famâ min samâ’in walajahâ illa wa bâdarahuma`at-tasyrîfi wat-tabjîl wa kullu rasûlin marraahluhâ bit-tarhîbi wat-takrîmi wat-ta’hîl basysyarahu bimâ `arafahu min haqqihi `indal-lâhi wa syarîfi`alaih wa washala ilâ hattâ jâwazas-sab`ath-thibâq manzilatihi ladaih nâzalathu minal-hadhratil-ilâhiyyah hadhratil-ithlâq wa wa wâjahathu bit-tahiyyât ghawâmirun-nafahâtil-qurbiyyah wa nâdathu wa aulathu jamîlal-hibât akramathu bijazîlil-`athiyyât ba`da an atsnâ `alâ tilkal-hadhratibisyarîfit-taslîmât faya lahâ minbit-tahiyyatil-mubârakâtish-shalawâtith-thayyibât wa tajalliyâtin `âliyâtin fî hadharâtin bâhirât nafahâtin ghâmirât wa wa tatalaqqâ `awâthifar-rahmât tasyhadu fîhâdz-dzâtu lidz-dzât sawâbighal-fuyûdhâti bi’aidil-khudhû`i wal-ikhbât
Rutabun tasquthul-amâniyyu hasrâ
Dûnahâ mâ warâa hunna warâu
`Aqalal-habîbu shallal-lâhu `alaihi wa sallama fî tilkal-hadhrati min sirrihâ mâ `aqal fa auhâ ilâ `abdihî mâ auhâ wat-tashala min `ilmihâ bimat-tashal famâ hiya illa minhatun khashshashat bihâmâ kadzabal-fu’âdu mâ ra’â wa aulathu min `awâthifihar-rahîmati hâdzal-insân hadhratul-imtinân wa tilka mawâhibu lâmâ ya`jizu `an hamlihits-tsaqalân wa lâ tastathî`ul-alsunu anyajsurul-qalamu `alâ syarhi haqâ’iqiha khashshashat bihal-hadhratul-wâsi`ahtu`riba `an khafiyyi daqâ’iqiha falâ yathma`u hâdzihil-`ainan-nâzhirata wal-udzunas-sâmi`ah wal-ihâthati bisyuhûdi nûrihathâmi`un fil-iththilâ`i `alâ mastûriha wa rutbatun `azzat fa innahâ hadhratun jallat `an nazharin-nâzhirîn fahanî-an lilhadhratil-muhammadiyyah `alâ ghairi sayyidil-mursalîn wa bulûghuhâ ilâmâ wâjahahâ min `athâyal-hadhratil-ahadiyyah hâdzal-maqâmil-`azhîm

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhammadinir-ra’ufir-rahîm

wa mâWa haitsu tasyarrafatil-asmâ`u bi’akhbari hâdzâl-habîbil-mahbûb hashala lahu minal-karâmati fî `awâlimisy-syahâdati wal-ghuyûb taharrakat himmatul-mutakallimi ilâ nasyri mahâsini khalqi liya`rifas-sâmi`u mâ akramahul-lâhu bihihâdzas-sayyidi wa akhlâqih minal-washfil-hasani wal-khalqil-jamîlil-ladzî khashshashathu bihi falyuqâbilis-sâmi`u mâ umlîhi `alaihi min`inâyatu khallâqih fa innahu saufa yajma`uhu minsyarîfil-akhlâqi bi’udzunin wâ`iyah falaisa yusyâbihuaushâfil-habîbi `alar-rutbatil-`âliyah wa lâ yaqifu ahadunhâdzas-sayyida fî khalqihi wa akhlâqihi basyar min asrâri hikmatil-lâhi fî khalqihi wa khuluqihi `alâ `ainin wa lâ thaba`athu `alâ akhlâqin fa innal-`inâyatal-azaliyyah atsar falaqad kâna wa aqâmathu fî shûratin hasanatin badriyyah saniyyah abyadhal-launishallal-lâhu `alaihi wa sallama marbû`al-qâmah wâsi`al-jabîni hasanahu sya`rahu bainal-jummatimusyarrâban bihumrah wa lahul-i`tidâlul-kâmilu fî mafâshilihi wa athrâfih wal-wafrah lam ya’ti basyrunwal-istiqâmatul-kâmilatu fî mahâsinihi wa aushâfih qad fî mahâsini nazharihi wa sam`ihi wa nuthqih `alâ mitsli khalqih fîhâ jamî`ul-mahâsini mahshûrah khalaqahul-lâhu `alâ ajmali shûrah idzâ takallama natsara minal-ma`ârifi wal-`ulûmiwa `alaihâ maqshûrah nafâ’isad-durar wa laqad ûtiya min jawâmi`il-kalimi mâ `ajaza `anil-ityâni bimitslihi mashâqi`ul-bulaghâ’i minal basyar falâ tajidutatanazzahul-`uyûnu fî hadâ’iqi mahâsini jamâlih makhlûqan fil-wujûdi `alâ mitsâlih

Sayyidun dhihkuhut-tabassumu wal-masy
yul-huwainâ wa naumuhul-ighfâ’u
mâ siwâ khulqihin-nasîmu wa lâ ghai
ru muhayyahur-raudhatul-ghanna’u
rahmatun kulluhu wa hazmun wa `azmun
wa waqârun wa `ishmatun wa hayâ’u
mu`jizul-qauli wal-fi`âli karîmu
alkhalqi wal-khulqi muqsithun mi`thâ’u
Wa fayafûtu sarî`al-masyyiidzâ masyâ faka’annamâ yanhaththu min shabab fa huwal-kanzul-muthalsamul-ladzmin ghairi khabab î lâ ya’tî `alâ wal-badrut-timmul-ladzî ya’khudzul-albâbafathi bâbi aushâfihi miftâh idza takhayyalathu au sanâhu lahâ lâh
habîbun yaghârul-badru min husni wajhihi
tahayyaratil-albâbu fî washfi ma`nâhu
famâdzâ au yudrikul-fahmu ma`nâyu`ribul-qaulu `an washfin yu`jizul-wâshifîn dzâtin jallat an yakûna lahâ fî washfihâ musyârikun au qarîn

Kamulat mahâsinuhu falau ahdas-sanâ
lilbadri `inda tamâmihi lam yukhsafi
wa `alâ tafannuni wâshifîhi biwashfihi
yafnazzamânu wa fîhi mâlam yûshafi
wa ausa`a fadhlahul-`amîm famâ ajalla qadrahul-`azhîm

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhamadinir-ra’ufir-rahîm

Wa laqadit-tashafa shallal-lâhu `alaihi wa sallama min mahâsinil-akhlâq kâna shalla-lâhu `alaihibimâ tadhîqu `an kitâbatihi buthûnul-aurâq wa awwalahum ilâwa sallama ahsanan-nâsi khuluqan wa khalqâ wa ausa`ahum bil-mu’minîna hilman wa rifqâ makârimil-akhlâqi sabqâ lâ yaqûlu wa lâ yaf`alu illâ ma`rûfâ barran ra’ufâ idzâ wal-lafzhul-muhtawî `alal-ma`nal-jazl lahul-khuluqus-sahl wada`âhul-miskînu ajâbahu ijâbatan mu`ajjalah wa lahu ma`ahuwal-abusy-syafîqur-rahîmu bil-yatîmi wal-armalah allatî tarta`idu minhâsuhûlâti akhlâqihil-haibatul-qawiyyah wa min nasyri thîbihifarâ’ishul-aqwiyâ’i minal-bariyyah wa bi`arfi dzikrihita`aththaratith-thuruqu wal-manâzil fahuwa shalla-lâhu `alaihi watathayyabatil-majâlisu wal-mahâfil wal-munfaridu fî khalqihi wasallama jâmi`ush-shifâtil-kamâliyyah famâ min khuluqin fil-bariyyatikhuluqihi bi asyrafi khushûshiyyah illâ wa huwa mutalaqqan `an zainil-wujûd mahmûd

Ajmaltu fi washfil-habîbi wa sya’nihi
wa lahul-`ulâ fî majdihi wa makânihi
aushâfu `izzin qad ta`âlâ majduha
akhadzat `alâ najmis-suhâ bi`inânihi
Wa qadinbasathal-qalamu fî tadwîni mâ afâdahul-ilmu min waqâ’i`i wa hikâyati mâ akramal-lâhu bihimaulidin-nabiyyil-karîm hâdzal-`abdal-muqarraba minat-takrîmi wat-ta`zhîmi wal-khuluqil`azhîm wa fî hâdzal-maqam fahasuna minnî an umsika a`innatal-aqlâm alâ sayyidil-anâm aqra’as-salâm
Assalâmu `alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatul-lâhi wa barakâtuhu (tiga kali)
fa`alaihi afdhalush-shalâti wat-taslîm wa bidzâlika yahsunul-khatmu kamâ yahsunut-taqdîm

Allâhumma shalli wa sallim asyrafash-shalâti wat taslîm
`alâ sayyidinâ wa nabiyyinâ Muhamadinir-ra’ufir-rahîm

Walamma nazhamal-fikru min darâriyyil-aushâfil-Muhammadiyyati `uqûdâ tawajjahtu ilal-lâhi mutawassilan bisayyidî wa habibîbî Muhammadin shalla-lâhu `alaihi wa sallama an yaj`ala sa`yî fîhi masykûran wa fi`lî wa wa an yaktuba `amalî fil-a`mâlil-makqbûlah fîhi mahmûdâ tawajjuhî fit-tawajjuhâtil-khâlishati wash-shilâtil-maushûlah wa `alâallâhumma yâ man ilaihi tatawajjahul-âmâlu fata`ûdu zhâfirah bâbi `izzatihi tuhaththur-rihâlu fataghsyâhâ minhul-fuyûdhâtul-ghâmirah sayyidil-mursalîn bi’asyrafil-wasâ’ili ladaik natawajjahu ilaik sayyidinâ Muhammadinil-ladzî `ammat`abdikash-shâdiqil-amîn An tushalliya wa tusallima `alârisâlatuhul-`âlamîn wa wa hafîzhi sirrik mustauda`i amânatik tilkadz-dzâtil-kâmilah al-mahbûbi laka al-abil-akbar hâmili râyati da`watikasy-syâmilah fî kulli mauthinin minwal-mukhashshashi bisysyarafil-afkhar wa sâqî qâsimi imdâdika fî `ibâdik mawâthinil-qurbi wa mazhhar wa sayyidil-kaunain ku’ûsi irsyâdika liahli widâdik al-makhshûshi minka al-`abdil-mahbûbil-khâlish asyrafits-tsaqalain Allâhumma shalli wa sallim `alaihi wa `alâbi ajallil-khashâ’ish Allâhumma wa ahli hadhratiqtirâbihi min ahbâbih âlihi wa ashhâbih wa natawassaluinnâ nuqaddimu ilaika jâha hâdzan-nâbiyyil-karîm an tulâhizhanâ fî harakâtinâ wailaika bisyarafi maqâmihil-`azhîm wa an tahfazhanâ fî jamî`i athwârinâ wasakanâtina bi `aini `inayatik wa an wa hashîni wiqâyatik taqallubâtinâ bijamîli ri`âyatik tuballighanâ min syarafil-qurbi ilaika wa ilâ hâdzal-habîbi ghâyata wa tataqabbala minna mâ taharraknâ fîhi min niyyatinâ waâmâlinâ wa wa taj`alanâ fî hadhrati hâdzal-habîbi minal-hâdhirîn a`mâlinâ wa lihaqqika wa haqqihifî tharâ’iqit-tibâ`ihi minas-sâlikîn (Allâhumma) inna lanâ wa li`ahdika minal-hâfizhîn minal-mu’addîn wa zhunûnan jamîlatanathmâ`an fî rahmatikal-khâshshati falâ tuhrimnâ âmannâ bika wa birasûlika wahiya wasîlatunâ ilaika falâ tukhayyibnâ an wa tawajjahnâ bihi ilaika mustasyfi`în mâ jâ’a bihi minad-dîn wal-musî’a bil-ihsân tuqâbilal-mudzniba minnâ bil-ghufrân wa an taj`alana wal-mu’ammila bimâ ammal was-sâ’ila bimâ sa’al wa wa wâlâhu wa zhâharah mimman nashara hâdzal-habîba wa wâzarah wa ahla`umma bibarakatihi wa syarîfi wijhatihi aulâdanâ wa wâlidînâ wal-mu’minîna wa jamî`al-muslimîna wal-muslimât quthrinâ wa wâdîna wa adim rayatad-dînil-qawîmi fî fi jamî`il-jihât wal-mu’minât wa ma`âlimal-islâmi wal-îmâni bi’ahlihâjamî`il-aqthâri mansyûrah waksyifillâhumma kurbatal-makrûbîn ma`nan wa shûrah ma`mûrah wansyur wa taqabbal taubatat-ta’ibîn waqdhi dainal-madînîn wakfi syarral-mu`tadînarahmataka `alâ `ibâdikal-mu’minîna ajama`în wab-suthil-`adla bi wulâtil-haqqi fi jamî`in-nawâhîwazh-zhâlimîn wa ayyidhum bita’yîdin min `indika wa nashrinwal-aqthâr waj-`alnâ yâ rabbi`alal-mu`ânidîna minal-munâfiqîna wal-kuffâr wa fil-hirzil-makînifil-hishnil-hashîni min jamî`il-balâya wa adimnâ fil-`amali bithâ`atikaminadz-dzunûbi wal-khathâya wa idzâ tawaffaitanâ fatawaffanâwash-shidqi fî khidmatika qâ’imîn wa shalli wakhtim lanâ minka bikhairin ajma`în muslimîna mu’minîn lil-ajsâmi wal-arwâhi wal-qulûbwa sallim `alâ hadzal-habîbil-mahbûb wa âkhiru da`wânâ wa `alâ âlihi wa shahbihi wa man ilaihi mansûb anil-hamdu lillâhi rabbil-`âlamîn


http://ahlussunahwaljamaah.wordpress.com/ratib/maulid-habsyi/
Baca Selengkapnya ... »»  

Sabda Nabi Muhammad saw : Aku diutus kepada seluruh umat manusia


Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a. : Nabi Muhammad Saw. Pernah bersabda,”kepada ku telah diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada orang lain sebelumku :

1. Allah Swt memberikan kemenangan kepada ku dengan rasa keterpesonaan. (Dia membuat musuh-
musuhku ketakutan) dari sebuah jarak yang jauh dalam sebuah perjalanan satu bulan.
2. Bumi dijadikan untuk ku (dan umatku) sebagai sebuah tempat untuk mengerjakan shalat dan menjadi
sebuah wahana untuk membersihkan (mengerjakan tayamum), oleh karena itu semua umatku dapat
mendirikan shalat di mana pun ia tengah berada apabila waktu shalat telah tiba.
3. harta rampasan dihalalkan untukku dan tidak dihalalkan kepada orang-orang sebelumku.
4. aku diperkenankan memberi syafa’ah (pada hari kiamat)
5. setiap Nabi diutus hanya kepada bangsanya sendiri, tetapi aku diutus kepada seluruh umat manusia
Baca Selengkapnya ... »»  

Ayah/Ibu/Anak > < CINTA? Minuman,gelas piala Cinta,peminum,rasa minuman,&mabuk cinta? > Al-Syeikh Abul Hasan Al-Syadzaly r.a


Nabi Muhammad s.a.w. ditanya seseorang, "Cinta siapa yang lebih besar, cinta anak-anak kepada orang tua mereka, atau cinta orang tua kepada anak-anaknya?" Beliau menjawab, "Cinta orang tua lebih besar, karena sementara melakukan semua hal, mereka berpikir bagaimana agar anaknya tumbuh dan bahagia, seolah-olah ia mengharap untuk hidup di dalam kehidupan anak-anaknya setelah ia mati; sementara anak-anak yang saleh berpikir bahwa suatu hari orang tuanya akan mati, dan dengan demikian mereka hanya sebentar dapat melayani orang tua mereka." Orang itu bertanya, "Cinta ayah atau ibu-kah yang lebih besar?" Nabi menjawab, "Ibu. Ia berhak memperoleh penghormatan dan pelayanan, karena surga terletak di bawah kakinya." Cinta orang tua adalah cinta yang paling diberkahi, karena cinta mereka sebening kristal.

Penjelasan Tentang Cinta
Seseorang bertanya kepada Quthbi Jami'il Mqom WalGhoutsil A'dzom Al- Syaikh Abul Hasan as Syadzali r.a, dengan pertanyaan sebagai berikut :
1. Apakah yang disebut minuman Cinta?
2. Apa gelas piala Cinta?
3. Siapa sang peminum?
4. Apakah rasa minumannya?
5. Siapakan para peminum sejati?
6. Apakah rasa segar minuman?
7. Apakah yang disebut mabuk Cinta?
8. Apa pula sadar dari mabuk itu?
Hazrat Syaikh Abul Hasan as Syadzili menjawab :
Minuman Cinta adalah Cahaya yang cemerlang berkalian dari Kemahaindahan Sang Kekasih.
Gelas pialanya adalah kelembutan yang menghubungkan ke bibir-bibir hati.Sang peminum adalah pihak yang mendapat limpahan agung kepada orang-orang istemewa seperti para Auliya dan hamba-hambaNya yang saleh. Allah Yang Maha Tahu kadar kepastian dan kebajikan bagi kekasih-kekasihNya.
Sang Peminum adalah pecinta yang dibukakan keindahan cinta itu dan menyerap minuman nafas demi nafas jiwa. Rasa minuman adalah rasa dibalik orang yang terdendam rindunya ketika hijab diturunkan.
Sang peminum sejati adalah pecinta yang meneguk arak cinta itu, sejam dua jam. Rasa segar peminuman cinta adalah bagi orang yang dilimpahi arak cinta dan terus menerus meminumnya hingga kerongkongan penuh sampai ke urat nadinya. Cahaya Allah ada dibalik minuman yang melimpah itu. Mabuk Cinta adalah ketika seseorang hanyut dalam rasa dan hilang akal, tidak mengerti apa yang dikatakan dan diucapkan padanya. Sadar dari mabuk cinta, adalah situasi sadar ketika gelas piala minuman cinta dikelilingkan, di hadapan mereka berbagai kondisi ruhani silih berganti, lalu kembali pada dzikir dan ketaatan, tidak terhijabi oleh sifat-sifat dengan berbagai ragam kadar yang ada, itulah yang disebut sebagai waktu sadar cinta, ketika pandangannya meluas melintas batas dan pengetahuannya semakin bertambah. Mereka berada di bintang-bintang pengetahuan, berada di rembulan Tauhid, untuk menjadi petunjuk ketika malam menjadi gulita. Mereka dengan matahari ma'rifat, mencerahi padang harinya. Mereka itulah yang disebut Hizbullah (Pasukan-pasukan Allah) dan ingatlah bahwa Hizbullah itulah yang menang."
Baca Selengkapnya ... »»  

Do'a Akhir Tahun> setan berkata: “Kesusahanlah bagiku,dan sia-sia lah pekerjaanku menggoda anak Adam(manusia) pada tahun ini”.


Doa Akhir Tahun
http://liriksolawat.com/2009/12/02/doa-akhir-tahun/
Do’a ini hendaknya dibaca tiga kali pada akhir waktu ashar tanggal 29 atau 30 bulan Dzulhijjah. Fadhilahnya adalah barang siapa membaca do’a ini dalam waktu tersebut maka setan berkata: “Kesusahanlah bagiku,dan sia-sia lah pekerjaanku menggoda anak Adam(manusia) pada tahun ini”. Maka di binasakan lah dengan satu saat saja,sebab membaca do’a ini. Dan dosa-dosanya di ampuni oleh Allah Ta’ala dalam setahun ini. Inilah Doanya
Baca Selengkapnya ... »»  

Rahasia Sang Kuasa oleh Al-Imam Al-Ghozaly r.a


Dikisahkan bahwa ada seorang Nabi melakukan ibadat di sebuah gunung yang berdekatan dengan sebuah mata air. Kemudian lewatlah seorang penunggang kuda dan singgah sebentar untuk minum dari mata air tersebut. Kemudian karena terburu-buru, kantung uangnya yang berisi seribu dinar tertinggal disitu.

Tidak lama berselang datanglah orang lain lagi untuk minum, lalu ia mendapati kantung uang si penunggang kuda itu dan kemudian membawanya pergi. Berikutnya tibalah seorang lelaki miskin yang memikul seikat kayu bakar. Ia minum dan setelah itu ia berbaring untuk melepaskan lelah.

Tiba-tiba datanglah si penunggang kuda untuk mengambil kantung uangnya yang tertinggal namun ia tidak mendapati kantung uangnya di situ.

Karena tidak menemukan uangnya, sementara yang masih ada didekatnya adalah si miskin tersebut, si penunggang kuda menuduhnya dan menuntutnya untuk mengembalikan uangnya, ia terus-menerus memeriksanya dan menyiksanya, namun demikian ia tetap tidak mendapatkan uangnya, akhirnya si pembawa kayu bakar itupun dibunuhnya.

Menyaksikan peristiwa tersebut, Nabi yang sedang melakukan ibadat itu berseru kepada Allah Ta’ala, “wahai Rabbku, ada apa ini ? Yang mengambil kantung uang seribu dinar adalah orang lain. Namun mengapa Engkau menjadikan si penunggang kuda itu menzalimi si miskin tersebut hingga ia membunuhnya.”

Lalu Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepadanya,

"Bersibuk-sibuklah kamu dengan ibadatmu ! Mengetahui rahasia-rahasia Sang Maha Penguasa itu bukanlah urusanmu; si miskin pembawa kayu bakar itu telah membunuh ayah si penunggang kuda, karenanya Aku menempatkannya untuk mendapat qishash [balasan] daripadanya. Sedangkan ayah si penunggang kuda itu telah mengambil seribu dinar dari dari harta milik orangtua dari yang mengambil kantung uang itu dan Aku mengembalikannya sebagai warisannya.”

Manusia akan selalu bertanya-tanya, “mengapa begini”, “mengapa begitu”, “bagaimana bisa begini“ dan “bagamana bisa begitu” ….. sampai saatnya ia ridha kepada apa-apa yang ditentukan Allah Ta’ala di semesta alam-alam ini.

__________
Sumber: Al Ghazali dalam kitabnya Arba’in fii ushuluddiin, terjemahannya: Teosofia Al Quran, bab 39. Ridha terhadap Qadha, cetakan Risalah Gusti 1996.
Baca Selengkapnya ... »»  

Rintihan Malam Hari Oleh Al-Imam Bukhori r.a


RINTIHAN DI MALAM HARI Oleh Imam Bukhory

Di kala malam yang sunyi sepi bani insan tengah tenggelam dalam tidur dan mimpi;
musafir yang malang ini tersentak bangun;
pergi membasuh diri;
untuk datang mengadap-Mu Tuhan.

Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu;
sedu sedan tangisku keharuan;
hamba yang lemah juga mendekat;
bersimpuh di bawah peduli Kebesaran-MU.

Tuhan;
Hamba tidak tahu pasti;
bagaimana penerimaan-Mu;
di kala mendengar pengaduan hamba;
yang penuh dosa dan noda ini;

Dalam wahyu yang Engkau nuzulkan;
Engkau berjanji untuk sedia memberi menerima pengaduan;
dan sudi memberi keampunan;

Dan Muhammad Rasul-Mu yang mulia itu;
ada mengatakan:
Ampunan Tuhan lebih besar dari kesalahan insan;
hamba percaya pada tutur kepastian itu;
sebab itu hamba datang wahai Tuhan;
bukan tidak redha dengan ujian;
cuma hendak mengadu pada-Mu;
tempat hamba kembali nanti;
memohon sakinah, maghrifah dan mutmainnah.
Baca Selengkapnya ... »»  

Air sumur ini sering dipercaya sebagai obat

JI’RONAH

Jaraknya + 16 KM dari kota Mekkah. Disana juga ada masjid dan sumur yang bernama Bir Toflah yang digunakan sebagai titik miqat selain Tan’im.

Menurut riwayat sumur itu berasal dari mu’jizat Rosulullah. Suatu hari sesudah perang Hunain, Rosulullah bersama para pejuang Islam berhenti untuk membagi-bagikan hasil kemenangan perang, karena persediaan air habis dan disana tidak ada sumur, lalu Nabi memukulkan tongkatnya dan keluarlah air, air sumur ini sering dipercaya sebagai obat.

Beberapa tahun ini sumur tersebut kering dan sudah tidak ada lagi sumurnya (ditutup) nama Ji’ronah adalah nama seorang wanita yang mengabdikan dirinya menjaga dan membersihkan masjid yang terdapat disitu.

SUMBER : http://mutiara5wisata.com/detail_tempat_sejarah.php?Xd67Ss=120
Baca Selengkapnya ... »»  

INGIN PENOLONG DUNIA AKHIRAT?


1. Akan mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mempunyai 2 ahli diantara manusia”. Sahabat bertanya:”Siapakan mereka itu wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab: “Ahli Al Qur’an adalah ahli Allah, dan orang-Nya khusus.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah) Dalam hadist yang lain, Rasulullah SAW bersabda: Dikatakan kepada orang yang berteman dengan Al Qur’an, “Bacalah dan bacalah sekali lagi serta bacalah dengan tartil, seperti yang dilakukan di dunia, karena manzilah-mu terletak di akhir ayat yang engkau baca. “ (HR Tirmidzi)

2. Al Qur’an akan menjadi penolong di hari kiamat

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Al Qur’an bertemu temannya pada hari kiamat saat kuburannya dikuak, dalam rupa seorang laki-laki yang pucat. Dia (Al Qur’an) dalam rupa laki-laki pucat bertanya, “apakah engkau mengenalku? Dia menjawab, “aku tidak mengenalmu!”. Al Qur’an berkata, “Aku adalah temanmu, Al Qur’an, yang membuatmu kehausan pada siang hari yang panas dan membuatmu terjaga pada malam hari. Sesungguhnya pedagang itu mengharapkan hasil dagangannya, dan sesungguhnya pada hari ini aku adalah milikmu dari hasil seluruh perdaganganmu, lalu dia memberikan hak milik orang itu Al Qur’an dengan tangan kanan dan memberikan keabadian dengan tangan kirinya, lalu di atas kepalanya disematkan mahkota yang berwibawa, sedangkan bapaknya (Al Qur’an) mengenakan 2 pakaian yang tidak kuat disangga dunia. Kedua pakaian ini bertanya,: Karena apa kami engkau kenakan?”. Ada yang menjawab: “Karena peranan anakmu Al Qur’an. Kemudian dikatakan kepada orang itu,”Bacalah sambil naik ketingkatan-tingkatan syurga dan biliknya, maka dia naik sesuai dengan apa yang dibacanya, baik baca dengan cepat, maupun dengan tartil.” (HR Ahmad). Dari Abu Umamah ra, Rasulullah SAW bersabda: “Bacalah Al Qur’an, karena ia akan datang pada hari kiamat, sebagai pembela pada orang yang mempelajari dan mentatatinya.” (HR Muslim). Dari An Nawas bin Sam’an, Rasulullah SAW bersabda:”Pada hari kiamat akan didatangkan Al Qur’an dan orang-orang yang mempreaktekan di dunia, didahului oleh surah Al Baqarah dan Ali Imran yang akan membela dan mempertahankan orang-orang yang mentaatinya.” (HR. Muslim)

3. Setiap huruf akan mendapat 10 ~ 700 pahala

Dari Ibnu Mas’ud ra, Rasulullah bersabda:” Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka akan mendapat hasanat dan tiap hasanat mempunyai pahala berlipat 10 kali. Saya tidak berkata Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dn Mim satu huruf.” (HR Tirmidzi)

4. Akan mendapat doa dari para malaikat

Dari Aisyah ra, Raslullah SAW bersabda:”Orang yang mahir dalam membaca Al Qur’an akan berkumpul para malaikat yang mulia-mulia lagi taat. Sedang siapa orang yang megap-megap dan berat jika membaca Al Qur’an, mendapat pahala 2 kali lipat.” (HR Bukhori, Muslim)

5. Akan mendapat ketenangan

Dari Al Barra bin Azib RA: “ Ada seorang membaca surat Al Kahfi sedang tidak jauh dari tempatnya, ada kuda yang terikat dengan tali kanan kiri, tiba-tiba orang itu diliputi oleh cahaya yang selalu mendekat kepadanya, sedang kuda itu lari ketakutan. Dan pada pagi hari ia datang memberi tahu kepada nabi SAW, maka bersabda nabi SAW:”Itulah ketenangan (rahmat) yang telah turun untuk bacaan Al Qur’an itu.” (HR Bukhori dan Muslim).
Baca Selengkapnya ... »»  

Smoga Alloh mmberikan kebaikan kpd kita&mnjdkan thn baru hijriyah 1431 H sbg thn kebaikan&barokah,Amin! JUM'AT,1 Muharram 1431 H


Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjadikan pada tahun baru hijriyyah 1431 H sebagai tahun kebaikan dan barakah, Amiiin...!

Rasulullah bersabda (yang artinya), "Sesungguhnya Islam pertama kali muncul dalam keadaaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba')."(hadits shahih riwayat Muslim)

"Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba'). (Mereka adalah) orang-orang shalih yang berada di tengah orang-orang yang berperangai buruk. Dan orang yang memusuhinya lebih banyak daripada yang mengikuti mereka."(hadits shahih riwayat Ahmad)

"Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba'). Yaitu mereka yang mengadakan perbaikan (ishlah) ketika manusia rusak."(hadits shahih riwayat Abu Amr Ad Dani dan Al Ajurry)

QS . At Taubah : 36 :

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah sebagaimana disebut di Kitabullah ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan terdapat 4 bulan di dalamnya merupakan bulan yang diharamkan.`

Demikianlah, bulan muharram tentunya tidak dimaknai sebagai awal tahun baru saja, tapi perlu dipahami sebagai bulan yang penuh barokah sebagaimana bulan lainnya, bulan diharamkan melakukan peperangan, pertumpahan darah, bulan yang mengingatkan kita kepada perjalanan panjang hijrah Rasulullah SAW beserta 70 orang pengikutnya ke Medinah.


Hadits Bukhari Muslim disebutkan :

“Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa orang-orang Quraisy biasa melakukan puasa Asyura’ pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura’ sampai diwajibkannya puasa Ramadhan. Dan Rasul berkata, barang siapa ingin berpuasa Asyura’ silahkan berpuasa, jika tidak juga tak apa-apa”.

Hadits lain menyebutkan : Dari Ibn Umar dan Aisyah ra.: diriwayatkan dari Ibn ‘Amr ra. bahwa Nabi saw. telah berpuasa hari Asyura’ dan memerintahkannya (kepada umatnya) untuk berpuasa pada hari itu. Dan ketika datang Ramadhan maka lantas puasa Asyura’ beliau tinggalkan, Abdullah (Ibnu ‘Amr) juga tidak berpuasa”. (H.R. Bukhari).


PERMASALAHAN BERIKUT, SAYA PRIBADI NO COMMENT :

Tanya :

"Bagaimana hukum yang berkenaan dengan ‘ucapan selamat’ saat memasuki tahun baru hijriyah, dan bagaimana tanggapan (kita) atas mereka yang menyambut (tahun baru Hijriyah) tersebut?

Jawaban :

Jika seseorang memberikan ucapan selamat kepada anda, kemudian bereaksi terhadap dia, tetapi seseorang tersebut tidak memulainya; maka ini adalah sikap yang benar dalam kasus ini. Jika seorang laki-laki, sebagai contoh, berkata: "Kami ucapkan selamat tahun baru (hijriyah)," maka katakan, "Semoga Allah memberikan kebaikan kepada anda dan menjadikannya sebagai tahun kebaikan dan barakah." Namun, jangan engkau memulai sendiri (ucapan ini), sebab saya tidak mengetahui hal ini datang dari pendahulu (Salafus Sholih) kita, dimana mereka dulu memberi selamat satu sama lain untuk tahun baru. Bahkan, (saya) mengetahui bahwa Salaf tidak mengambil Muharram sebagai bulan pertama tahun hijriyah, kecuali setelah kepemimpinan Umar bin Khattab, semoga Allah merahmatinya.


Selamat Tahun Baru Hijriah (?)
In Islamologi on Januari 21, 2007 at 8:03 am

Beberapa orang teman mengirimkan ucapan Selamat Tahun Baru Hijriah. Saya jadi terpekur, sudah muharram rupanya ! Tapi kenapa perasaan tidak seperti melewati tahun baru masehi yang gegap gempita ? Apakah muharram harus disambut dengan kegembiraan atau justru kesedihan ?

Tanda tanya di dalam judul tulisan di atas mencerminkan dua hal ketidakpahaman saya , yaitu apa makna tahun baru dalam Islam ? dan perlukah mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah ? Untuk menjawab kedua pertanyaan ini saya merasa perlu belajar sejarah Islam.

Ada satu pertanyaan mengganjal yang selalu saja muncul ketika muharram datang, apakah mengucapkan `Selamat Tahun Baru Hijriah` menjadi kebiasaan yang dijalankan Rasulullah dan sahabatnya dulu, sehingga kita pun harus mengikutinya sebagai sunnah ? Atau itu hanya kita ucapkan sebagai pengganti ketidakbolehan mengucapkan selamat tahun baru masehi, karena itu adalah kebiasaan non muslim ? (mohon maaf bagi rekan2 yang tidak sependapat).

Penetapan almanak dalam Islam dikatakan dimulai pada masa Rasulullah SAW, tetapi sebagian ulama juga mengatakan sejak masa Umar bin Khattab. Sebelumnya orang Arab menandai tahun barunya dengan adanya peristiwa hebat yang terjadi saat itu. Misalnya kelahiran Nabi SAW disebut tahun gajah, karena pada saat itu terjadi penyerbuan pasukan gajah Abrahah ke Ka`bah. Ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi, orang Makkah menggunakannya sebagai patokan perhitungan tahun baru. Kemudian tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menggunakan patokan hijrahnya sebagai awal tahun dalam Islam. Lambat laun orang Arab pun menggunakan tahun hijrah sebagai dasar penanggalan mereka.

Rasulullah ketika menulis surat kepada kaum Nashrani Bani Najran, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menulis penanggalan dalam surat sebagai tahun ke 5 sesudah hijrah. Tetapi banyak buku sejarah yang menyatakan bahwa Umar bin Khattablah, pada tahun 638 M, yaitu 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah yang menetapkan kalender hijriah yang berdasarkan sistem lunar sebagai basic penanggalan Islam. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang utusan khalifah berkunjung ke Yaman, dan mengatakan bahwa orang Yaman menuliskan tanggal dalam surat-suratnya, maka khalifah memerintahkan pembuatan penanggalan. Riwayat yang lain mengatakan bahwa seorang penguasa protes terhadap surat yang dikirim khalifah karena tidak jelas mana surat yang ditulis duluan mana yang belakangan, sebab tidak ada tanggal.

Sejak awal penanggalan bangsa Arab telah menggunakan sistem lunar, demikian pula kalender Islam. Hal ini berkaitan dengan beberapa ketentuan dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW, misalnya : penetapan awal dan akhir ramadhan, ibadah haji, iedul Adha, dll. Hadits Nabi tentang puasa :

`Berpuasalah ketika engkau melihat bulan (awal bulan ramadhan) dan berbukalah (jangan berpuasa) ketika engkau melihat bulan (awal bulan syawal)`

Juga tentang awal bulan, QS 11:189 , `Mereka bertanya kepadamu tentang bulan baru. Katakanlah bahwa dia adalah tanda waktu-waktu tertentu`.

Lalu pada bulan muharram apa yang sebaiknya dilakukan umat Islam ?

Pencarian saya di internet membawa saya pada kesimpulan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mengucapkan `Selamat Tahun Baru hijriah` (dalam bahasa Arab). Tidak seperti halnya iedul fithri yang dianjurkan untuk mengucapkan :

Aid mubaarak, aid saidun, kullu aamin wa antum bi khair. Taqabbalallaahu minna wa minkum shiyaamana wa shiyaamakum.

Pada bulan Muharram, beliau justru memperbanyak ibadah, misalnya puasa Asyuro (pada tanggal 10 Muharram). Mengenai puasa ini terdapat silang pendapat apakah sunnah muakkad (ditekankan) atau ghairu muakkad (tidak ditekankan). Dalam salah satu hadits Bukhari Muslim disebutkan :

“Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa orang-orang Quraisy biasa melakukan puasa Asyura’ pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura’ sampai diwajibkannya puasa Ramadhan. Dan Rasul berkata, barang siapa ingin berpuasa Asyura’ silahkan berpuasa, jika tidak juga tak apa-apa”.

Hadits lain menyebutkan : Dari Ibn Umar dan Aisyah ra.: diriwayatkan dari Ibn ‘Amr ra. bahwa Nabi saw. telah berpuasa hari Asyura’ dan memerintahkannya (kepada umatnya) untuk berpuasa pada hari itu. Dan ketika datang Ramadhan maka lantas puasa Asyura’ beliau tinggalkan, Abdullah (Ibnu ‘Amr) juga tidak berpuasa”. (H.R. Bukhari).

Imam Hanifah menjadikan kedua dalil di atas untuk sampai pada kesimpulan bahwa puasa yang diwajiblan pertama kali bagi umat Islam adlaah puasa Asyura. Sedangkan Imam Syafii dan jumhur ulama yang lainnya berpendapat bahwa ramadhan lah puasa wajib pertama bagi umat Islam, berdasarkan dalil :

“Hari ini adalah hari Asyura’, dan Allah tidak mewajibkannya atas kalian. Siapa yang mau silahkan berpuasa, yang tidak juga boleh meninggalkannya.”

Wallahu a`lam bi shshawaab

Adapun kata muharram berasal dari kata `harrama` yang mengalami perubahan bentuk menjadi yuharrimu-tahriiman-muharraman-muharrimun`. Bentukan`muharraman` berarti yang diharamkan. Apa yang diharamkan ? Perang atau pertumpahan darah ! Sebagaimana disebutkan Allah dalam QS . At Taubah : 36

` Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah sebagaimana disebut di Kitabullah ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan terdapat 4 bulan di dalamnya merupakan bulan yang diharamkan`

Demikianlah, bulan muharram semestinya tidak dimaknai sebagai awal tahun baru saja, tapi perlu dipahami sebagai bulan yang penuh barokah sebagaimana bulan lainnya, bulan diharamkan melakukan peperangan, pertumpahan darah, bulan yang mengingatkan kita kepada perjalanan panjang hijrah Rasulullah SAW beserta 70 orang pengikutnya ke Medinah.

Wallahu `a`lam bishshawaab.
SUMBER :http://murniramli.wordpress.com/2007/01/21/selamat-tahun-baru-hijriah/


Sumber :

1. http://www.sidogiri.com/modules.php?name=News&file=article&sid=442

2. http://www.alinaam.org.za/library/calendar3.htm


Selamat Tahun Baru Islam i Muharram 1431H. Semoga Allah akan senantiasa menjaga kita dalam setiap langkah2 kita. Hijriyyah ini akan segera kita maknakan sebagai semangat baru untuk melakukan PERUBAHAN dari yg jelek ke baik, dari yg mudlorot ke yg manfa'at.Amiin.!
Baca Selengkapnya ... »»  

bulan Muharram adalah bulan yg mula2 Nabi SAW berniat hijrah.Disamping di bln Muharram pula para jama’ah haji pulang kenegrinya.


Tahun Baru Islam/ Hijriyyah????

Menurut riwayat para ulama ahli tarikh yang masyhur, tarikh Islam mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab r.a. ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 Hijrah. Menurut kisahnya, hal ini terjadi disebabkan pada suatu hari Umar menerima sepucuk surat dari sahabatnya, Abu Musa Al-Asy’ari r.a. tanpa dibubuhi tanggal dan hari pengirimannya. Hal itu menyulitkan bagi Umar untuk menyeleksi surat yang mana terlebih dahulu harus diurusnya, sebab ia tidak menandai antara surat yang lama dan yang baru. Oleh sebab itu, Umar mengadakan musyawarah dengan orang yang terpandang dikala itu untuk membicarakan serta menyusun masalah tarikh Islam.

Dalam musyawarah tersebut ada beberapa pilihan tahun bersejarah sebagai patokan untuk memulai tarikh Islam tersebut yaitu: tahun kelahiran Nabi Muhammad, tarikh kebangkitannya menjadi Rasul, tahun wafatnya, atau ketika Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Diantara pilihan tersebut maka akhirnya ditetapkanlah bahwa dimulai dari hari berpindahnya (hijrahnya) Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah menjadi awal tarikh Islam yaitu awal tahun Hijriyah, sebagaimana dahulu telah ditetapkan bahwa, hari Nabi Isa a.s. dilahirkan ditetapkan sebagai awal tahun Miladiyah atau Masihiyah.
Kemudian setelah permulaan tahun itu diputuskan, maka dimusyawarahkan pula bulan apa yang baik dipergunakan untuk tiap-tiap awal tahun tersebut.Akhirnya setelah dipilih maka ditetapkanlah bahwa bulan Muharramlah yang dipergunakan untuk permulaan tahun Islam.

Kenapa Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai permulaan Tarikh Islam (Tahun Hijriah)?


Hijrahnya Nabi sangat besar artinya dalam sejarah perkembangan da’wah Islamiyah. Karena setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, da’wah Islam mulai mencapai kejayaannya yang gemilang. Kalau sebelum hijrah ummat Islam adalah golongan yang ditindas dan disiksa oleh kaum Musyrikin, maka setelah Nabi hijrah kaum muslimin telah mempunyai kedudukan yang kuat dan telah terbentuk sebuah negara Islam yang memiliki peraturan, pimpinan serta undang-undang tersendiri. Oleh karena itu diharapkan peristiwa hijrah akan dikenang oleh umat Islam pada tiap-tiap tahun bagaimana perjuangan yang gigih dan pengorbanan tenaga dan jiwa raga Nabi serta para sahabatnya dalam meneggakkan Islam. Disamping itu hijrah Nabi juga menunjukkan bahwa Allah memisahkan dan membedakan antara yang haq dan yang bathil, membedakan mana yang benar dan mana yang salah.


Apa sebab Bulan Muharram dijadikan bulan pertama bagi tahun Hijriah?


Pada dasarnya sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi keluar dari kota Mekkah pada hari kamis akhir bulan Shafar, dan keluar dari tempat persembunyiannya di Gua Tsur pada tanggal 2 Rabi’ul Awwal (20 September 622 M) untuk menuju ke Madinah. Dan menurut al-Mas’udi, Rasulullah memasuki Madinah tepat pada malam hari 12 Rabi’ul Awwal. Sementara Umar dan para sahabat-sahabatnya menetapkan awal bulan hijriyah adalah bulan Muharram bukannya bulan Rabi’ul Awwal adalah semata-mata memandang bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mula-mula Nabi berniat untuk berhijrah. Selain itu di bulan Muharram ini pulalah para jama’ah haji baru selesai mengerjakan ibadah haji dan pulang kenegerinya masing-masing. Dengan adanya keputusan yang demikian itu, seolah-olah hijrah Nabi jatuh pada bulan Muharram dan dipandang patut sebagai permulaan tahun didalam Islam.

Adapun nama-nama bulan pada tahun hijrah tersebut adalah : Muharram, Shafar, Rabi’ul Awwal, Rabi’ul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya’ban, Ramadhan, Syawal, Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah.
Referensi :

Sirah Nabawiyah, Buku Kesatu, oleh: DR. Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy

Riwayat Nabi Muhammad, jilid II, halaman : 30 – 39.
Baca Selengkapnya ... »»  

Umat manusia kebiasaan merayakan Tahun Barunya

Umat manusia merayakan Tahun Baru.
Tahun Baru.. diartikan sebagai sebuah pijakan lagi untuk memulai kehidupan.. Dengan hal-hal baru, dengan semangat baru, dengan.. harapan baru… untuk mencapai pencapaian baru.

Yang buatku jadi sempat terkejut adalah… ketika saya mencoba mencari tahu sejarah dibelakang dinyatakannya hari awal tahun baru. Ternyata… pada umumnya.. setiap ajaran agama mempunyai pilihan sendiri.. akan hari pertama di Tahun Baru. Sebagaimana yang tertulis dalam wikipedia dibawah ini :

* Dalam kalender Bahai, tahun baru jatuh pada tanggal 21 Maret yang disebut Naw Ruz.
* Rosh hasanah adalah perayaan tahun baru bagi umat Yahudi. Hari tersebut jatuh sebelum tanggal 5 September pada kalender Gregorian.
* Tahun baru Hijriyah dalam kalender Hijriyah dirayakan setiap tanggal 1 Muharam.
* Tahun baru Tiongkok atau Imlek jatuh pada malam bulan baru pada musim dingin (antara akhir Januari hingga awal Februari).
* Tahun baru Thailand dirayakan mulai tanggal 13 April hingga 15 April dengan upacara penyiraman air.
* Tahun baru Vietnam disebut T?t Nguyên ?án, dirayakan pada hari yang sama dengan Imlek.

Yang jadi sorotan saya adalah… tentang perayaan tahun baru yang jatuh pada tanggal 1 Januari.

Sebelum tahun 708 AUC (waktu itu orang Romawi masih menggunakan kalender Ab Urbe Condita [AUC], yakni berdasarkan berdirinya kota Roma pada 753 tahun sebelum Masehi), orang Romawi memasuki tahun baru pada setiap 1 Maret.

Maret adalah bulan pertama yang menandakan dimulainya musim semi dan menjelang bulan purnama penuh yang pertama dalam 365 hari itu. Musim semi selalu dijadikan patokan tahun baru, yang diartikan sebagai kehidupan baru. Orang Italia menyebut musim semi dengan la primavera, artinya kehidupan yang pertama.

Bukti bahwa bahwa Maret sebagai bulan pertama masih dapat dilihat hingga kini, yakni dengan nama bulan-bulan. Bulan ke-7 disebut September (septem = tujuh), bulan ke-8 disebut Oktober (octo = delapan), bulan ke-9 disebut November (novem = sembilan), dan bulan ke-10 disebut Desember (decem = sepuluh). Dahulu bulan Juli dan Agustus disebut Bulan Ke-5 (Mensis Quintilis) dan Bulan Ke-6 (Mensis Sextilis). Hingga jelasnya bahwa berdasarkan nama bulan-bulan tersebut akan urutan bulan dalam kalender.

Akhir tahun 46 SM, Julius Gaius Caesar (59 – 44 SM) menetapkan sistem kalender baru, yakni sistem solar (matahari) dari sebelumnya sistem lunar (bulan). Sistem kalender baru itu ditetapkan untuk diberlakukan pada 1 Januari, yang sebelum itu hanya merupakan hari biasa. Pada waktu itu, 1 Januari masih termasuk bulan ke-11 dan masih dalam tahun 46 SM. Dengan pemberlakuan kalender ala-Julius Caesar tersebut – kemudian dikenal sebagai kalender Julian – maka 1 Januari menjadi tahun baru. Sebenarnya, 1 Januari hanya merupakan peringatan pemberlakuan kalender baru tersebut. Untuk menghormatinya, bulan kelahiran Julius Caesar, yakni Bulan Ke-5, diubah dengan namanya, yakni Juli.

Sistem kalender Julian ini menghitung bahwa satu tahun terdiri dari 355,25 hari. Setiap empat tahun sekali, terjadilah perpanjangan bulan Februari. Yakni 24 Februari, atau dies sextilis (hari keenam sebelum permulaan Maret), terjadi dua hari berturut-turut untuk tanggal yang sama, misalnya 24 Februari hari Rabu dan keesokannya adalah 24 Februari hari Kamis. Bulan-bulan Maret, Mei, Juli, dan Oktober berjumlah 31 hari, sama hingga kini. Bulan Februari 28 hari. Sedangkan bulan-bulan April, Juni, Agustus, September, November, Desember, dan Januari berjumlah 29 hari.

Jumlah hari dalam bulan-bulan 29 hari, bulan kabisat, dan jumlah hari dalam setahun kemudian dibarui di zaman Kaisar Augustus pada tahun 6 SM. Untuk menghormati dan mengenang Kaisar Augutus, maka Bulan Ke-6 (Mensis Sextilis) diganti namanya menjadi Bulan Agustus.
Koreksi jumlah hari kembali dibarui oleh Gereja Roma pada tahun 1577 terhadap kalender Julian dan Augustan. Kali ini dilakukan oleh pihak Gereja Roma Katolik. Pada tahun 1582, atas perintah Konsili Trente (1545-1563) pada tahun 1577 oleh Paus Gregorius XIII (1502-1585) dikoreksi bahwa hari-hari dalam setahun berjumlah 365,2422 hari, bukan 365,25 hari sebagaimana kalender Julian. Akibatnya adalah waktu yang berjalan setiap tahun lebih lambat 11,25 menit. Nampaknya perbedaan waktu tidak terlalu berarti, namun jika dihitung sejak tahun 45 SM hingga tahun 1582, maka telah terjadi keterlambatan waktu 18.303,75 menit dalam 1.627 tahun, atau 12,7109375 hari. Perbedaan ini cukup signifikan, dan dapat menggantu pengaturan waktu pada masa-masa kemudian.

Penyesuaian segera dilakukan. Melalui keputusan inter gravissimas pada 24 Februari 1582, Paus Gregorius XIII menyatakan bahwa sesudah tanggal 4 Oktober 1582 (Kamis) langsung masuk ke tanggal 15 Oktober 1582 (Jumat) esok harinya. Jadi hanya dipercepat sepuluh hari, padahal seharusnya 12-13 hari keesokan harinya. Lantas tahun pergantian abad (semisal: 1700, 1800, 1900) yang tidak habis dibagi 400, ditiadakan dari kabisat dan dianggap tahun biasa. Maka jadilah kelender sebagaimana terpampang di rumah-rumah kita.

dari Ziarah Kehidupan

Bandingkan dengan sejarah yang ada dibalik dipilihnya 1 Muharram sebagai awal Tahun Baru

Menurut riwayat para ulama ahli tarikh yang masyhur, tarikh Islam mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab r.a. ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 Hijrah. Menurut kisahnya, hal ini terjadi disebabkan pada suatu hari Umar menerima sepucuk surat dari sahabatnya, Abu Musa Al-Asy’ari r.a. tanpa dibubuhi tanggal dan hari pengirimannya. Hal itu menyulitkan bagi Umar untuk menyeleksi surat yang mana terlebih dahulu harus diurusnya, sebab ia tidak menandai antara surat yang lama dan yang baru. Oleh sebab itu, Umar mengadakan musyawarah dengan orang yang terpandang dikala itu untuk membicarakan serta menyusun masalah tarikh Islam.

Dalam musyawarah tersebut ada beberapa pilihan tahun bersejarah sebagai patokan untuk memulai tarikh Islam tersebut yaitu: tahun kelahiran Nabi Muhammad, tarikh kebangkitannya menjadi Rasul, tahun wafatnya, atau ketika Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Diantara pilihan tersebut maka akhirnya ditetapkanlah bahwa dimulai dari hari berpindahnya (hijrahnya) Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah menjadi awal tarikh Islam yaitu awal tahun Hijriyah, sebagaimana dahulu telah ditetapkan bahwa, hari Nabi Isa a.s. dilahirkan ditetapkan sebagai awal tahun Miladiyah atau Masihiyah.

Kemudian setelah permulaan tahun itu diputuskan, maka dimusyawarahkan pula bulan apa yang baik dipergunakan untuk tiap-tiap awal tahun tersebut.Akhirnya setelah dipilih maka ditetapkanlah bahwa bulan Muharramlah yang dipergunakan untuk permulaan tahun Islam.

Kenapa Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai permulaan Tarikh Islam (Tahun Hijriah)?

Hijrahnya Nabi sangat besar artinya dalam sejarah perkembangan da’wah Islamiyah. Karena setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, da’wah Islam mulai mencapai kejayaannya yang gemilang. Kalau sebelum hijrah ummat Islam adalah golongan yang ditindas dan disiksa oleh kaum Musyrikin, maka setelah Nabi hijrah kaum muslimin telah mempunyai kedudukan yang kuat dan telah terbentuk sebuah negara Islam yang memiliki peraturan, pimpinan serta undang-undang tersendiri. Oleh karena itu diharapkan peristiwa hijrah akan dikenang oleh umat Islam pada tiap-tiap tahun bagaimana perjuangan yang gigih dan pengorbanan tenaga dan jiwa raga Nabi serta para sahabatnya dalam meneggakkan Islam. Disamping itu hijrah Nabi juga menunjukkan bahwa Allah memisahkan dan membedakan antara yang haq dan yang bathil, membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

sumber : http://cahayamuslimah.com/blog/tahun-baru-1-januari-atau-1-muharram
Baca Selengkapnya ... »»  

Kejadian – Kejadian/ Peristiwa Aasyura (10 Muharram)


1. Nabi Adam As

Sejak pertama di dunia dan isinya diciptakan, telah hidup manusia pertama yang hidup di surga. Beliau adalah Nabi Adam As. Nabi Adam hidup dengan istrinya di sana yaitu ibu Hawa. Mereka hidup di surga yang penuh dengan kenikmatan dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mereka dilarang untuk memakan sebuah buah yang dinamakan dengan buah khuldi. Sekian lama mereka tidak melanggar larangannya itu, tetapi ketika iblis menggoda ibu Hawa untuk memakan buah tersebut dan akhirnya mereka berdua termakan godaan setan iblis. Kemudian mereka diturunkan ke bumi akibat memakan buah khuldi. Nabi adam as diturunkan ditanah hindia dan ibu hawa di tanah arab. Mereka saling mencari antara satu sama lain selama 40 tahun, susah payah mereka menghadapi ujian ini akhirnya mereka bertemu di Padang Arofah pada tanggal 10 Muharram.

2. Nabi Yusuf As

Nabi Yusuf As adalah putra Nabi Ayub As. Nabi Yusuf As adalah anak terakhir dari 9 bersaudara. Nabi Yusuf sangat di sayang oleh ayahnya, sampai-sampai 8 saudaranya merasa iri. Kemudian ke-8 saudaranya merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf As. Keesokan harinya kakak-kakaknya meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf As untuk berburu ke hutan. Mendengar berita itu Nabi Yusuf As merasa senang dan akhirnya ayahnya mengizinkan Nabi Yusuf As pergi bersama kakak-kakaknya ke hutan. Setelah sampai kehutan 4 kakak Nabi mencari sumur yang digunakan untuk membunuh Nabi Yusuf, 4 kakaknya yang lain mengajak dan merayu Nabi Yusuf untuk pergi ke sumur. Setelah tiba di sumur Nabi Yusuf di suruh kakak-kakaknya mengambil air dari sumur itu untuk diminum. Kemudian dari belakang, kakak-kakaknya mendorong Nabi Yusuf ke dalam sumur. Pakaian Nabi Yusuf di lumuri darah binatang oleh kakak-kakaknya yang akan digunakan oleh kakak-kakaknya sebagai alasan kepada ayahnya. Kemudian kakak-kakaknya Nabi Yusuf pulang dan mengadu kepada ayahnya bahwa adiknya telah dimakan binatang buas serta menunjukkan pakaian berlumuran darah yang di pakai oleh Nabi Yusuf. Setelah beberapa hari ada seorang raja dan pengikutnya yang sedang berkelana ke hutan. Kemudian raja merasa haus dan menyuruh pengikutnya untuk mengambilkan air minum di sumur tempat Nabi Yusuf ditenggelamkan oleh kakak-kakaknya. Saat pengikut raja mengangkat timba yang berisi air dari sumur itu lama-lama terasa berat. Saat tiba di permukaan air, tiba-tiba di atas timba ada anak laki-laki. Lalu diangkat kemudian ditanyai oleh raja, dimana rumah anak laki-laki itu (Nabi Yusuf As) dan ketika itu pun Nabi Yusuf ditolong oleh raja dari sumur pada tanggal 10 Muharram.

3. Nabi Nuh As

Nabi Nuh As di perintahkan Allah untuk membuat perahu yang besar, kemudian Nabi Nuh melaksanakan perintah itu dengan bersemangat. Kaumnya tercengang melihat Nabi Nuh sibuk mengumpulkan kayu-kayu besar dan tidak mengerti apa yang akan di kerjakan Nabi Nuh. Mereka mengejek Nabi Nuh tukang kayu dan Nabi Nuh juga dikatakan sebagai orang gila yang membuat perahu di daratan yang jauh dari laut, lagi pula waktu itu musim panas. Setelah perahu itu selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh beserta keluarganya dan pengikutnya yang beriman menaiki perahu. Ketika itu langit mulai gelap dan hujan turun sangat lebat. Dan waktu itu air sudah melanda seluruh permukaan bumi dan menenggelamkan apa yang ada. Perahu Nabi Nuh terapung di tengah gelombang yang amat dashyat. Setelah banjir itu berlangsung selama 6 bulan 10 hari dan orang-orang yang durhaka telah musnah diazab melalui air banjir, maka Allah memerintahkan agar bumi menyerap air dan menghentikan hujan. Kemudian air mulai surut dan perahu Nabi Nuh terdampar di sebuah bukit yang namanya bukit judl.

4. Nabi Ibrahim As

Raja Namrud adalah seorang raja yang dzalim, ia tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Nabi Ibrahim As. Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup di tengah alun-alun di depan istana. Pelaksanaan hukuman sudah disiapkan, orang-orang sudah ramai berkumpul ingin menyaksikan. Api unggun besarpun dinyalakan dan api mulai berkobar, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya . orang yang hadir menyangka pasti Nabi Ibrahim sudah hangus terbakar. Akan tetapi Allah menunjukkan kebesarannya, Nabi Ibrahim tidak terbakar di dalam api dan selamat.

Di dalam surat Al-Anbiya’ ayat 69 sudah dijelaskan :

Artinya :

Kami berfirman: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim” (Qs. Al-Anbiya’ : 69)

5. Nabi Musa As

Suatu ketika Nabi Musa As dihadapkan pada suatu bahaya yang amat besar. Didepan mereka terbentang lautan dan di belakang mereka ada Fir’aun dan bala tentaranya sedang mengejar, memburu untuk membunuh mereka. Dalam keadaan yang kritis itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Nabi musa diperintahkannya untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Seketika itu laut terbelah dua dan jalan terbentang di tengahnya. Selamatlah Nabi Musa beserta para pengikutnya.

6. Nabi Isa As

Pada waktu itu Nabi Isa As dikejar orang-orang yahudi dan Nabi Isa pun bersembunyi disebuah rumah yang sunyi dan aman. Akan tetapi salah seorang pengikut Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa kepada Pontues Pilatus. Tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya, Yudas si pengkhianat itu wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa. Begitu malihat Yudas Iskariot yang telah menyerupai Nabi Isa, orang-orang yahudi segera menangkapnya. Akhirnya yudas dibunuh dan disalib di bukit Golgota. Sedangkan Nabi Isa diselamatkan Allah dan diangkat ke langit. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 157-158, yang berbunyi :

Artinya :

157. Dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

158. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah S.A.W bersabda : " Siapa yang berpuasa pada hari Aasyura (10 Muharram) maka Allah S.W.T akan memberi kepadanya pahala 10,000 malaikat dan siapa yang berpuasa pada hari Aasyura (10 Muharram) maka akan diberi pahala 10,000 orang berhaji dan berumrah, dan 10,000 pahala orang mati syahid, dan barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim pada hari tersebut maka Allah S.W.T akan menaikkan dengan setiap rambut satu darjat. Dan siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Aasyura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh ummat Rasulullah S.A.W yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka."
Lalu para sahabat bertanya Rasulullah S.A.W : " Ya Rasulullah S.A.W, adakah Allah telah melebihkan hari Aasyura daripada hari-hari lain?". Maka berkata Rasulullah S.A.W : " Ya, memang benar, Allah Taala menjadikan langit dan bumi pada hari Aasyura, menjadikan laut pada hari Aasyura, menjadikan bukit-bukit pada hari Aasyura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Aasyura, lahirnya Nabi Ibrahim juga pada hari Aasyura, dan Allah S.W.T menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga pada hari Aasyura, Allah S.W.T menenggelamkan Fir'aun pada hari Aasyura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub a.s pada hari Aasyura, Allah S.W.T menerima taubat Nabi Adam pada hari Aasyura, Allah S.W.T mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Aasyura, Allah S.W.T mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Aasyura, dan akan terjadi hari kiamat itu juga pada hari Aasyura !".
Baca Selengkapnya ... »»  

KH.Soleh menulis,ketika dirinya menyuruh santrinya utk Terjemahkan kitab Sirah Nabawiyyah point2 Mitsaq Madinah (Piagam Madinah)


Tangkal Negara Islam, Ponpes Ngalah Terbitkan Buku
Pasuruan, wahidinstitute. org

Didorong keprihatinan yang mendalam terhadap masalah bangsa saat ini, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ngalah Sengonagung Purwosari Pasuruan Jawa Timur, KH. M. Sholeh Bahruddin menggagas penerbitan dua buah buku; Buku Pedoman Santri Darut Taqwa dalam Berbangsa dan Bernegara dan Piagam Madinah; Rujukan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Keduanya diterbitkan secara swadaya oleh Ponpes Ngalah.

Dalam rilis yang dikirimkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Ngalah ke redaksi wahidinstitute. org, Kamis (17/07/2008) , kedua buku ini digagas oleh KH. Soleh sebagai pedoman dan pegangan wajib bagi seluruh santri Ponpes Ngalah yang jumlahnya puluhan ribu.

"Ini karena kekhawatiran Romo Kyai (KH. Soleh, red.) atas maraknya gerakan yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Untuk itu, beliau berusaha menangkalnya dimulai dari ponpes yang beliau asuh," tulis rilis itu.

Dalam salah satu pengantarnya, KH. Soleh menulis, suatu ketika dirinya menyuruh para santrinya untuk menerjemahkan kitab Sirah Nabawiyyah Juz III halaman 31-35, yang berisi point-point Mitsaq Madinah (Piagam Madinah). Menurutnya, penerjemahan ini diniati untuk memantapkan keberadaan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

"Di masa Rasulullah, pemerintahan yang dipimpin beliau bukanlah Negara Islam. Ini terbukti melalui adanya Piagam Madinah," tulis Kiai Soleh.

Diharapkan, terbitnya buku ini kian memantapkan eksistensi keislaman a la Indonesia, keislaman yang tetap berpegang teguh pada dasar-dasar negara ini dan keislaman yang sesuai akar tradisi bangsa ini.[nhm]

SUMBER :http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoogroups.com/9689843.html
Baca Selengkapnya ... »»  

Asyura bagi umat Islam juga menampilkan kilas balik tragedi Karbala yg telah renggut ke2 cucu tercinta Nabi sawHasan&Husein r.a

Asyura Hari Solidaritas antar Umat Beragama.

Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, menyimpan banyak makna yang patut ditafakkuri dan ditadabburi. Muharram tidak saja menandai awal tahun menurut penanggalan Islam, namun di dalamnya juga tersimpan hari mulia "Asyura" yang mencatat sejarah penting dan senantiasa dikenang dan diperingati oleh umat beragama samawi.

Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, menyimpan banyak makna yang patut ditafakkuri dan ditadabburi. Muharram tidak saja menandai awal tahun menurut penanggalan Islam, namun di dalamnya juga tersimpan hari mulia "Asyura" yang mencatat sejarah penting dan senantiasa dikenang dan diperingati oleh umat beragama samawi. Hari Asyura dikenang sebagai hari dimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh a.s. dari bencana banjir dan menenggelamkan musuh-musuh-Nya.

Asyura juga dikenang sebagai hari Allah menyelamatkan Musa a.s. dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Itulah sebabnya umat Yahudi dan umat Nasrani mengagungkan hari ini. Nabi Nuh dan Musa diriwayatkan melakukan puasa pada hari ini sebagai ekpresi syukur kepada Allah atas kemenangan yang diberikan kepadanya.

Umat Yahudi melakukan puasa pada hari Asyura dan menjadikannya sebagai hari raya. Konon kaum Quraish di masa jahiliyah juga melakukan puasa pada hari Asyura dan mereka menjadikannya hari keramat dimana pada hari itu mereka menjalankan tradisi mengganti kiswah Ka'bah.

Ketika Rasulullah berhijrah, beliau mendapati penduduk kota Madinah melakukan puasa pada hari Asyura. Seorang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah bahwa Asyura adalah hari agung dimana Allah menyelamatkan Bani Israil dari ancaman musuhnya, sehingga Musa berpuasa pada hari itu, Rasulullah pun menjawab "Aku lebih berhak atas Musa dari kalian"(Sahihain), lalu beliau berpuasa dan memerintahkan umatnya berpuasa.

Pada masa awal Islam, puasa Asyura adalah wajib bagi setiap muslim hingga turun ayat yang mewajibkan puasa bulan Ramadhan. Di mata Rasulullah s.a.w. hari Asyura begitu istimewa, beliau senantiasa melaksanakan puasa pada hari ini dan memerintahkan umatnya berpuasa demi rasa solidaritasnya kepada saudara seperjuangannya Nuh dan Musa a.s., bahkan pada tahun terakhir kehidupan Rasulullah beliau bersabda "Insya Allah tahun depan saya juga akan berpuasa" (Ashab Sunan) namun ajal telah menjemput beliau sebelum sempat menyempurnakan tahun itu.

Asyura bagi umat Islam juga menampilkan kilas balik tragedi Karbala yang telah merenggut kedua cucu tercinta Rasulullah s.a.w, Hasan r.a. dan Husain r.a.. Lebih dari itu Karbala adalah tragedi yang menyadarkan kita betapa anarkisme, kekerasan dan tindakan tidak berperikemanusiaan telah menjadi noktah hitam sejarah umat Islam yang tidak akan pernah layak untuk terulang kembali.

Masyarakat kita juga banyak menjalankan beberapa tradisi beragam berkaitan dengan hari Asyura. Ini menandakan betapa mengakarnya hari Asyura dalam tradisi dan budaya sebagian masyarakat kita. Di atas makna dan peristiwa yang terjadi bersamaan dengan hari Asyura ini, kita disunnahkan untuk mendirikan ritual puasa.

Ada yang mengatakan puasa dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram karena keduanya pernah dilakukan Rasulullah dan sahabatnya. Namun ada yang mengatakan bahwa Asyura hanya tanggal 10 Muharram. Puasa yang kita lakukan, tentunya mempunyai kandungan makna yang cukup mendalam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, karena menanamkan kepada kita nilai-nilai pengorbanan, perjuangan, solidaritas antar umat beragama, tenggang rasa dan yang terpenting semangat anti kekerasan dan anti anarkisme dalam setiap langkah upaya dan perjuangan kita.

Semoga puasa Asyura kita diterima Allah dan mampu mencerminkan makna yang terkandung di dalamnya. Wassalam

SUMBER : http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48
Baca Selengkapnya ... »»  

MISTERI SEGITIGA BERMUDA???Menurut Syaikh Imam M.Ma’rifatullah Al-arsy,segitiga bermuda merupakan tempat titik terujung di dunia

segitiga bermuda yang juga biasa disebut segitiga setan terletak di wilayah lautan samudera atlantik seluas 1,5 juta mil2 atau 4juta km2 yang membentuk garis segita antara wilayah2 teritorial britania raya sbg titik di sebelah utara, puerto rico teritorial amerika serikat titik di sebelah selatan dan miami negara bagian florida amerika serikat sbg titik disebelah barat.Pasti pernah dgr kan peristiwa2 aneh di sana yang sering terjadi kapal2 hilang baik laut maupun udara secara misterius.Ada yang bilang segitiga bermuda itu adalah tempat mangkalnya alien dan ufo.Ada yg bilang itu adalah pusat magnet terbesar didunia.Ada juga yang bilang itu pusat bumi dan terdapat black hole yang mampu menyedot apapun yg melintas.Lalu apa pendapat islam tentang segita bermuda?

Ada hadist yg diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “Apabila salah seorang berada ditempat yg terbuka atau ditengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yg meneduhinya bergerau sehingga sebagian dari dirinya terletak ditempat panas dan sebagibn lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan tempat itu” dikatakan larangan ini karena tempat seperti itu adalah tempat yang paling digemari oleh Syaitan.Jadi apa kaitannya dengan bermuda???

Alasannya karena bermuda terletak di perairan atlantik di pertengahan antara benua Amerika bagian utara dan Afrika.Secara mudah lokasi ini adalah kawasan pertembungan dua arus panas dari afrika dan sejuk dari Amerika Utara. Dengan hadist ini maka terjawablah misteri segitiga bermuda.Perkara2 aneh yg terjadi itu tentu antara lain disebabkan pertembungan antara panas dan sejuk dan istana Syaitan yang mungkin tersembunyi disitu.

Ada sebuah buku yang berjudul “Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga bermuda” Karya Sheikh Muhammad Isa Dawuud dari Mesir,bahwa kawasan bermuda adalah kawasan Jin dimana dari situlah akan muncul Dajjal. Jika benar dakwaan buku itu, tidak aneh lagi apa yang di Sabdakan Oleh Nabi SAW itu nyata adanya dan bahkan mendahului zaman sekaligus Nabi SAW membuktikan bahwa islam memiliki semua jawaban untuk semua pertanyaan.

Menurut Syaikh Imam M. Ma’rifatullah Al-arsy, segitiga bermuda merupan tempat titik terujung di dunia ini. Ditengah kawasan itu terdapat sebuah telaga yang airnya dapat membuat siapa saja yg meminumnya menjadi panjang umur, ditempat itu pula Nabiyullah Khidzir A.S bertahta sebagai penjaga sumber air kehidupan tersebut.Syaitkh imam M. M berkata kalau penyelamat akhir Zaman Imam Mahdi akan keluar dari Ghaibnya melalui tempat tersebut dengan menggukan jubah suci berwarna kebiruan.

Lalu apa penyebab hilangnya berbagai macam kapal ditempat itu??? Menurut Syaikh Imam M lagi, para iblis dan Syaitan tersebut yang tak bisa mendekati pusat kawasan agung itu,maka mereka pun berjaga disekelilingnya dan bertujuan untuk menghalangi setiap manusia yang mencoba untuk memasuki kawasan agung itu(segitiga bermuda).Karena sesungguhnya barang siapa yg bisa sampai ketempat titik tengah kawasan segitiga bermuda, maka dia akan mengetahui kebenaran alam yg sesungguhnya.

Banyak orang2 jaman dahulu yang telah mencoba kepusat Segitiga bermuda dan kebanyakan dari mereka enggan untuk kembali pulang kedunianya. Menurut sebuah artikel kuno, Raja Iskandar Agung pernah mencoba masuk ke kawasan agung itu.Dan sekembalinya mereka mengatakan bahwa tempat itu berpasirkan permata dan berbatukan berlian.Tempat yang dipenuhi dengan kabut putih tebal itu sangat indah untuk dipandang tapi sangat berbahaya untuk di datangi. PS: ya Allahu’alam… Semua kembali kepada sang pencipta Alam Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT lah yang paling tahu apa sebenarnya segitiga bermuda itu.

SUMBER : http://jendralberita.wordpress.com/2009/11/04/misteri-segitiga-bermuda-versi-islam/


Teguran Allah kepada Musa??

Kisah Musa dan Khiḍr dituturkan oleh Al-Qur'an dalam Surah Al-Kahf ayat 65-82. Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahawa beliau mendengar nabi Muhammad bersabda: “Sesungguhnya pada suatu hari, Musa berdiri di khalayak Bani Israil lalu beliau ditanya, “Siapakah orang yang paling berilmu?” Jawab Nabi Musa, “Aku” Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, “Sesungguhnya di sisi-Ku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu.”

Lantas Musa pun bertanya, “Wahai Tuhanku, dimanakah aku dapat menemuinya?” Allah pun berfirman, “Bawalah bersama-sama kamu seekor ikan di dalam sangkar dan sekiranya ikan tersebut hilang, di situlah kamu akan bertemu dengan hamba-Ku itu.” Sesungguhnya teguran Allah itu mencetuskan keinginan yang kuat dalam diri Nabi Musa untuk menemui hamba yang shalih itu. Di samping itu, Nabi Musa juga ingin sekali mempelajari ilmu dari Hamba Allah tersebut.

Musa kemudiannya menunaikan perintah Allah itu dengan membawa ikan di dalam wadah dan berangkat bersama-sama pembantunya yang juga merupakan murid dan pembantunya, Yusya bin Nun.

Mereka berdua akhirnya sampai di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena telah menempuh perjalanan cukup jauh. Ikan yang mereka bawa di dalam wadah itu tiba-tiba meronta-ronta dan selanjutnya terjatuh ke dalam air. Allah SWT membuatkan aliran air untuk memudahkan ikan sampai ke laut. Yusya` tertegun memperhatikan kebesaran Allah menghidupkan semula ikan yang telah mati itu.

Selepas menyaksikan peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa itu, Yusya' tertidur dan ketika terjaga, beliau lupa untuk menceritakannya kepada Musa Mereka kemudiannya meneruskan lagi perjalanan siang dan malamnya dan pada keesokan paginya,
“ Nabi Musa berkata kepada Yusya` “Bawalah ke mari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.” (Surah Al-Kahfi : 62) ”

Ibn `Abbas berkata, “Nabi Musa sebenarnya tidak merasa letih sehingga baginda melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menemui hamba-Nya yang lebih berilmu itu.” Yusya’ berkata kepada Nabi Musa,
“ “Tahukah guru bahwa ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak lain yang membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu kembali masuk kedalam laut itu dengan cara yang amat aneh.” (Surah Al-Kahfi : 63) ”

Musa segera teringat sesuatu, bahwa mereka sebenarnya sudah menemukan tempat pertemuan dengan hamba Allah yang sedang dicarinya tersebut. Kini, kedua-dua mereka berbalik arah untuk kembali ke tempat tersebut yaitu di batu yang menjadi tempat persinggahan mereka sebelumnya, tempat bertemunya dua buah lautan.
“ Musa berkata, “Itulah tempat yang kita cari.” Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (Surah Al-Kahfi : 64) ”

Terdapat banyak pendapat tentang tempat pertemuan Musa dengan Khidir. Ada yang mengatakan bahawa tempat tersebut adalah pertemuan Laut Romawi dengan Parsia yaitu tempat bertemunya Laut Merah dengan Samudra Hindia. Pendapat yang lain mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di tempat pertemuan antara Laut Roma dengan Lautan Atlantik. Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di sebuah tempat yang bernama Ras Muhammad yaitu antara Teluk Suez dengan Teluk Aqabah di Laut Merah.


Persyaratan belajar

Setibanya mereka di tempat yang dituju, mereka melihat seorang hamba Allah yang berjubah putih bersih. Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Khidir menjawab salamnya dan bertanya, “Dari mana datangnya kesejahteraan di bumi yang tidak mempunyai kesejahteraan? Siapakah kamu” Jawab Musa, “Aku adalah Musa.” Khidir bertanya lagi, “Musa dari Bani Isra’il?” Nabi Musa menjawab, “Ya. Aku datang menemui tuan supaya tuan dapat mengajarkan sebagian ilmu dan kebijaksanaan yang telah diajarkan kepada tuan.”

Khidir menegaskan, “Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersama-samaku.” (Surah Al-Kahfi : 67) “Wahai Musa, sesungguhnya ilmu yang kumiliki ini ialah sebahagian daripada ilmu karunia dari Allah yang diajarkan kepadaku tetapi tidak diajarkan kepadamu wahai Musa. Kamu juga memiliki ilmu yang diajarkan kepadamu yang tidak kuketahuinya.”
“ Nabi Musa berkata, “Insya Allah tuan akan mendapati diriku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentang tuan dalam sesuatu urusan pun.” (Surah Al-Kahfi : 69) ”
“ Dia (Khidir) selanjutnya mengingatkan, “Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sehingga aku sendiri menerangkannya kepadamu.” (Surah Al-Kahfi : 70)


Perjalanan Khidr dan Musa

Demikianlah seterusnya Musa mengikuti Khidir dan terjadilah beberapa peristiwa yang menguji diri Musa yang telah berjanji bahawa baginda tidak akan bertanya sebab sesuatu tindakan diambil oleh Nabi Khidir. Setiap tindakan Nabi Khidir a.s. itu dianggap aneh dan membuat Nabi Musa terperanjat.

Kejadian yang pertama adalah saat Nabi Khidir menghancurkan perahu yang ditumpangi mereka bersama. Nabi Musa tidak kuasa untuk menahan hatinya untuk bertanya kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir memperingatkan janji Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa meminta maaf karena kalancangannya mengingkari janjinya untuk tidak bertanya terhadap setiap tindakan Nabi Khidir.

Selanjutnya setelah mereka sampai di suatu daratan, Nabi Khidir membunuh seorang anak yang sedang bermain dengan kawan-kawannnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khidir tersebut membuat Nabi Musa tak kuasa untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir kembali mengingatkan janji Nabi Musa, dan beliau diberi kesempatan terakhir untuk tidak bertanya-tanya terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khidir, jika masih bertanya lagi maka Nabi Musa harus rela untuk tidak mengikuti perjalanan bersama Nabi Khidir.

Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai disuatu wilayah perumahan. Mereka kelelahan dan hendak meminta bantuan kepada penduduk sekitar. Namun sikap penduduk sekitar tidak bersahabat dan tidak mau menerima kehadiran mereka, hal ini membuat Nabi Musa merasa kesal terhadap penduduk itu. Setelah dikecewakan oleh penduduk, Nabi Khidir malah menyuruh Nabi Musa untuk bersama-samanya memperbaiki tembok suatu rumah yang rusak di daerah tersebut. Nabi Musa tidak kuasa kembali untuk bertanya terhadap sikap Nabi Khidir ini yang membantu memperbaiki tembok rumah setelah penduduk menzalimi mereka. Akhirnya Nabi Khidir menegaskan pada Nabi Musa bahwa beliau tidak dapat menerima Nabi Musa untuk menjadi muridnya dan Nabi Musa tidak diperkenankan untuk terus melanjutkan perjalannya bersama dengan Nabi Khidir.

Selanjutnya Nabi Khidir menjelaskan mengapa beliau melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa bertanya. Kejadian pertama adalah Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka tumpangi karena perahu itu dimiliki oleh seorang yang miskin dan di daerah itu tinggallah seorang raja yang suka merampas perahu miliki rakyatnya.

Kejadian yang kedua, Nabi Khidir menjelaskan bahwa beliau membunuh seorang anak karena kedua orang tuanya adalah pasangan yang beriman dan jika anak ini menjadi dewasa dapat mendorong bapak dan ibunya menjadi orang yang sesat dan kufur. Kematian anak ini digantikan dengan anak yang shalih dan lebih mengasihi kedua bapak-ibunya hingga ke anak cucunya.

Kejadian yang ketiga (terakhir), Nabi Khidir menjelaskan bahwa rumah yang dinding diperbaiki itu adalah milik dua orang kakak beradik yatim yang tinggal di kota tersebut. Didalam rumah tersebut tersimpan harta benda yang ditujukan untuk mereka berdua. Ayah kedua kakak beradik ini telah meninggal dunia dan merupakan seorang yang shalih. Jika tembok rumah tersebut runtuh, maka bisa dipastikan bahwa harta yang tersimpan tersebut akan ditemukan oleh orang-orang di kota itu yang sebagian besar masih menyembah berhala, sedangkan kedua kakak beradik tersebut masih cukup kecil untuk dapat mengelola peninggalan harta ayahnya. Dipercaya tempat tersebut berada di negeri Antakya, Turki.

Akhirnya Nabi Musa as. sadar hikmah dari setiap perbuatan yang telah dikerjakan Nabi Khidir. Akhirya mengerti pula Nabi Musa dan merasa amat bersyukur karena telah dipertemukan oleh Allah dengan seorang hamba Allah yang shalih yang dapat mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak dapat dituntut atau dipelajari yaitu ilmu ladunni. Ilmu ini diberikan oleh Allah SWT kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Nabi Khidir yang bertindak sebagai seorang guru banyak memberikan nasihat dan menyampaikan ilmu seperti yang diminta oleh Nabi Musa dan Nabi Musa menerima nasihat tersebut dengan penuh rasa gembira.

Saat mereka didalam perahu yang ditumpangi, datanglah seekor burung lalu hinggap di ujung perahu itu. Burung itu meneguk air dengan paruhnya, lalu Nabi Khidir berkata, “Ilmuku dan ilmumu tidak berbanding dengan ilmu Allah, Ilmu Allah tidak akan pernah berkurang seperti air laut ini karena diteguk sedikit airnya oleh burung ini.”

Sebelum berpisah, Khidir berpesan kepada Musa: “Jadilah kamu seorang yang tersenyum dan bukannya orang yang tertawa. Teruskanlah berdakwah dan janganlah berjalan tanpa tujuan. Janganlah pula apabila kamu melakukan kekhilafan, berputus asa dengan kekhilafan yang telah dilakukan itu. Menangislah disebabkan kekhilafan yang kamu lakukan, wahai Ibnu `Imran.”


Hikmah kisah Khidir

Dari kisah Khidir ini kita dapat mengambil pelajaran penting. Diantaranya adalah Ilmu merupakan karunia Allah SWT, tidak ada seorang manusia pun yang boleh mengklaim bahwa dirinya lebih berilmu dibanding yang lainnya. Hal ini dikarenakan ada ilmu yang merupakan anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada seseorang tanpa harus mempelajarinya (Ilmu Ladunni, yaitu ilmu yang dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang shalih dan terpilih)

Hikmah yang kedua adalah kita perlu bersabar dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan kebijaksanaan dari setiap peristiwa yang dialami. Hikmah ketiga adalah setiap murid harus memelihara adab dengan gurunya. Setiap murid harus bersedia mendengar penjelasan seorang guru dari awal hingga akhir sebelum nantinya dapat bertindak diluar perintah dari guru. Kisah Nabi Khidir ini juga menunjukan bahwa Islam memberikan kedudukan yang sangat istimewa kepada guru.
Konon> letak segitiga bermuda
Baca Selengkapnya ... »»