TERNYATA HIDUP INI HANYA 1,5 JAM WAKTU LANGIT

Hidup ini sangat singkat. Seperti kata pepatah Jawa "urip kuwi mung mampir ngombe (Hidup di dunia ini ibaratnya cuma mampir buat minum saja)."
Al Quran memberitahukan secara implisit bahwa satu hari di akhirat rasanya bagaikan 1000 tahun di dunia.•

"....Dan sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu."­­ [QS Al-Hajj (22) : 47].•

"Dia mengatur segala urusan dari langit ke Bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu."­­ [QS As-Sajdah (32) : 5]

Bagaimana dengan umur manusia?
Mari kita lihat berdasarkan Al Quran sebagai sumber kebenaran absolut.
1 hari akhirat = 1000 tahun
24 jam akhirat = 1000 tahun
3 jam akhirat = 125 tahun
1,5 jam akhirat = 62,5 tahun
Apabila umur manusia itu rata-rata 60-70 tahun, maka hidup manusia ini jika dilihat dari langit hanyalah 1,5 jam saja.
Pantaslah kita selalu diingatkan masalah waktu. Bahkan Tuhanpun berjanji dengan waktu.

"Demi masa; Sungguh manusia berada dalam kerugian; kecuali orang-orang yang beriman serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." (QS. Al-A'shr:1-3)

Ternyata hanya satu setengah jam saja yang akan menentukan kehidupan abadi kita kelak, hendak di Surga atau Neraka.
*Cuma satu setengah jam saja cobaan hidup, maka bersabarlah
"Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhan-mu,bersabarlah."(QS. Al-Muddatstsir:7)

"Dan bersabarlah dalam menunggn ketetapan Tuhan-mu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbilah dengan memuji Tuhan-mu ketika kamu bangun berdiri." (QS. Ath-Thuur:48)
Maksudnya: hendaklah bertasbih ketika kamu bangun dari tidur atau bangun meninggalkan majlis,atau ketika berdiri hendak shalat.

"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertaqwalah kepada Tuhan-mu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (QS. Az-Zumar:10).

*Demikian juga hanya satu setengah jam saja kita harus menahan nafsu dan mengganti dgn sunnahNya
"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS Yusuf:53)

"Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku." (QS. Al-Ahzab:38).

*Satu Setengah Jam, sebuah perjuangan yg teramat singkat dan Allah akan mengganti dengan surga Ridha Allah
"Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, (akan mendapat) syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di syurga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar." (QS. At Taubah:72)

"Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya." (QS. Al-Bayyinah:8)

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala besar." (QS. An Nisaa':114).

*Maka berjuanglah untuk mencari bekal perjalanan panjang nanti

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengatahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr:18)

"Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagiaanpun di akhirat." (QS. Asy Syuura:20)

"Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbiat kebaikan." (QS. Ali 'Imran:148)

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbiat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbiat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbiat kerusakan." (QS.Al-Qashash:77)

"Allah berfirman: "Kamu tinggal (di Bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui." (QS. Al-Mu'minuun:114)
Maksudnya: mereka hendaknya harus mengetahui bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara, sebab itu mereka seharusnya janganlah hanya mencurahkan perhatian kepada urusan duniawi.
Maha Benar Allah atas segala firman Nya...

TERNYATA HIDUP INI HANYA 1,5 JAM WAKTU LANGIT
Posted by: Risalahati Dedic Ahmad Updated at: 13:30
TERNYATA HIDUP INI HANYA 1,5 JAM WAKTU LANGIT RISALAHATI , By Risalahati, Published: 2013-01-28T13:30:00+07:00, Title: TERNYATA HIDUP INI HANYA 1,5 JAM WAKTU LANGIT, Rating5 of 8765432 reviews

No comments:

Post a Comment